Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Woensdrecht
 
 
Actie Kerkbalans 2020 Actie Kerkbalans 2020
In de eerste plaats willen we alle gemeenteleden die in het afgelopen jaar hun kerkelijke bijdrage hebben voldaan hartelijk danken! De stand van de werkelijk ontvangen bijdragen voor 2019 was op 1-12-2019 €47.479,50. Voor 2019 is door de gemeenteleden €49.021,50 toegezegd. Nog niet alle toezeggingen zijn ontvangen, maar we vertrouwen erop dat in de maand december de laatste bijdragen zijn overgemaakt. Ook in 2019 hebben een aantal gemeenteleden weer een extra bedrag overgemaakt. Daarvoor onze hartelijke dank!
De nieuwe actie Kerkbalans komt er weer aan en die wordt zoals gebruikelijk in de maand januari gehouden. In de periode van 18 januari t/m 1 februari zullen de enveloppen bij u worden afgegeven. In de antwoordenvelop is een postzegel bijgesloten. U hoeft het antwoordformulier alleen maar in te vullen en op de bus te doen. U kunt er ook voor kiezen om de envelop in de kerk af te geven. Het thema is ook dit jaar: “Geef voor je kerk, ik geef om een plek waar ik mijn geloof in God kan delen en daarom geef ik voor mijn kerk.
Vanaf 1 november 2018 heeft onze gemeente weer een eigen predikant, in een deelfunctie voor 50%. In het jaar 2019 hebben we weer een volledige bijdrage (op basis van 50%) aan de centrale kas voor de predikantstraktementen gedaan. Zoals het er nu uitziet zal het tekort over 2019 op ongeveer €10.000,- uitkomen. In de meerjarenbegroting is dit tekort gedeeltelijk ingecalculeerd.
In de begroting voor 2020 zult u zien dat het tekort is opgelopen naar ongeveer € 16.000. De begroting 2020 vindt u op de ANBI-pagina [www.pkgw.nl/anbi] van onze website en er hangt ook een kopie in de kerk. Het grotere tekort is ontstaan door een aantal tegenvallers, zoals het wegvallen van de vergoeding voor het beschikbaar stellen van zaalruimte voor taallessen en de onderhoudssubsidie voor het kerkgebouw. Als kerkrentmeesters zullen we alles proberen om nieuwe inkomsten te genereren. Het zal duidelijk zijn dat wij ook uw steun hard nodig zullen hebben en het doel is om in 2020 met de toezeggingen minimaal op het niveau van 2019 uit te komen. Liever meer en wij roepen u dan ook op om ruimhartig te geven. Alvast bedankt!
namens de kerkrentmeesters,
Kees Visser

 
 
Opbrengst collecten vierde kwartaal 2019 Opbrengst collecten vierde kwartaal 2019
 
Diaconie 633,85
Bloemenfonds 92,90
Kinderen in de knel KIA 220,14
ZWO 406,60
Landelijk pastoraat 127,50
Pastoraat en eredienst 1.129,71

Het totaalbedrag van het tweede kwartaal is € 1.951,28.
Namens kerkrentmeesters, diaconie en ZWO hartelijk dank!
 
 
Opbrengst collecten derde kwartaal 2019 Opbrengst collecten derde kwartaal 2019
 
Diaconie 409,64
Bloemenfonds 195,15
Werelddiaconaat KIA 67,45
ZWO 304,11
Pastoraat en eredienst 974,93

Het totaalbedrag van het tweede kwartaal is € 1.951,28.
Namens kerkrentmeesters, diaconie en ZWO hartelijk dank!
 
 
Opbrengst collecten tweede kwartaal 2019 Opbrengst collecten tweede kwartaal 2019
 
Diaconie 228,35
Bloemenfonds 103,10
Werelddiaconaat KIA 260,90
ZWO 314,55
Pastoraat en eredienst 941,25
Jeugdwerk €€ 81,91
Pastoraat en eredienstRudolph Stichting 43,51
KIA voor Mozambique 233,70

Het totaalbedrag van het tweede kwartaal is € 2.207,27.
Namens kerkrentmeesters, diaconie en ZWO hartelijk dank!
 
 
Opbrengst collecten eerste kwartaal 2019 Opbrengst collecten eerste kwartaal 2019
 
Diaconie 253,45
Bloemenfonds 73,00
Werelddiaconaat KIA 308,01
ZWO 542,87
Pastoraat en eredienst 987,56
     

Namens kerkrentmeesters, diaconie en ZWO hartelijk dank!
 
 
Opbrengst collecten vierde kwartaal 2018 Opbrengst collecten vierde kwartaal 2018
 
Diaconie 1.014,56
Bloemenfonds 90,34
Voedselbank 209,34
Werelddiaconaat KIA 115,25
ZWO 284,42
Pastoraat en eredienst   1.400,39

Namens kerkrentmeesters, diaconie en ZWO hartelijk dank!
 
 
Kerkbalans 2019 Kerkbalans 2019
In de eerste plaats willen we alle gemeenteleden die in het afgelopen jaar hun kerkelijke bijdrage hebben voldaan hartelijk danken! De stand van de werkelijk ontvangen kerkelijke bijdragen voor 2018 is uitgekomen op € 49.729,25. Het bedrag is hoger dan de toezeggingen en ook hoger dan was begroot, dat is een mooi resultaat! Nog niet alle toezeggingen zijn binnen. Dat het bedrag toch hoger is uitgekomen, komt door gemeenteleden die in 2018 een extra bedrag hebben overgemaakt. Daarvoor onze hartelijke dank!
De nieuwe actie Kerkbalans komt er weer aan en die wordt zoals gebruikelijk in de maand januari gehouden. In de periode van 19 januari t/m 2 februari zullen de enveloppen bij u worden afgegeven. In de antwoordenvelop is een postzegel bijgesloten. U hoeft het antwoordformulier alleen maar in te vullen en op de bus te doen. U kunt er ook voor kiezen om de envelop in de kerk af te geven.
Het thema is ook dit jaar: “Geef voor je kerk”. Vanaf 1 november 2018 heeft onze gemeente weer een eigen predikant, niet fulltime maar in een deelfunctie voor 50%. We zijn blij met onze nieuwe predikant ds. Lolkema, maar dat betekent wel dat wij over 2019 weer de volledige bijdrage (op basis van 50%) aan de centrale kas voor de predikantstraktementen moeten voldoen. Op de begroting 2019 kunt u zien hoeveel wij hiervoor hebben gereserveerd. De begroting 2019 vindt u op de ANBI pagina van onze website. U zult zien dat het bedrag ongeveer overeenkomt met wat wij per jaar via de actie Kerkbalans aan kerkelijke bijdragen ontvangen. Dat is een smalle basis en de begroting is in z’n geheel dan ook negatief uitgekomen. Het zal duidelijk zijn dat wij uw steun hard nodig hebben en het doel is om in 2019 met de toezeggingen minimaal op het niveau van 2018 uit te komen. Liever meer en wij roepen u dan ook op om ruimhartig te geven. Alvast bedankt!
namens de kerkrentmeesters,
Kees Visser
 
Opbrengst collecten derde kwartaal 2018 Opbrengst collecten derde kwartaal 2018
 
Diaconie 868,27
Bloemenfonds 85,00
Jeugdwerk Kerk in Actie 51,65
ZWO 513,67
Pastoraat en Eredienst 1.170,89

Namens kerkrentmeesters, diaconie en ZWO hartelijk dank!
 
 
Opbrengst collecten tweede kwartaal 2018 Opbrengst collecten tweede kwartaal 2018
 
Diaconie 283,43
Bloemenfonds 176,25
Kerk in Actie 135,90
Werelddicaconaat KIA 81,70
ZWO 291,79
Pastoraat en Eredienst 920,45

 
 
Opbrengst collecten eerste kwartaal 2018 Opbrengst collecten eerste kwartaal 2018
 
Diaconie 256,05
Bloemenfonds 92,82
Protestant sociaal centrum 155,50
Werelddicaconaat KIA 259,25
ZWO 372,67
Pastoraat en Eredienst 894,53

 
 
Actie Kerkbalans 2018. Actie Kerkbalans 2018.
De actie Kerkbalans 2017 hebben we afgesloten met een totale opbrengst van €53.838,52 en dat is €1.338,52 meer dan was begroot. Ondanks dat de opbrengst ieder jaar minder wordt, mogen over dit resultaat niet ontevreden zijn. De actie Kerkbalans 2018 is met behulp van een groot aantal gemeenteleden heel goed verlopen. Er zijn dit jaar 258 enveloppen bezorgd en dat zijn er ruim 20 minder dan in 2017. Het goede nieuws is dat we inmiddels al ruim €46.000,- aan toezeggingen hebben ontvangen. Ook in 2018 en de daarop volgende jaren hebben wij uw financiële steun weer hard nodig. In de eerst plaats om te zorgen dat er voldoende financieel ruimte blijft voor een eigen predikant in deeltijd en ander belangrijk aandachtspunt zal zijn het onderhoud van onze kerk. Er zijn ook kleinere zaken die moeten worden aangepakt, zo krijgt bijvoorbeeld het orgel een nieuwe balg.
Goed nieuws is er te melden over de bezetting van het College van Kerkrentmeesters. We hebben dit jaar Dick van Arkel als nieuwe kerkrentmeester mogen verwelkomen. Hiermee hebben we in korte tijd het vertrek van Pim Breen en Geert Tamboer kunnen opvangen en bestaat het CvK weer uit 5 personen. Het is positief dat het iedere keer weer lukt om nieuwe ambtsdragers voor het CvK te vinden, maar bij andere afdelingen van onze kerk kunnen we nog wel wat mensen gebruiken, zoals bijvoorbeeld de diaconie. Verder hebben Henny en Geert Tamboer aangegeven dat ze op het einde van jaar zullen stoppen met het beheer van de pastorie. Ook hier hebben we nieuwe vrijwilligers voor nodig. Meld u vandaag nog aan!
Namens het College van Kerkrentmeesters,
Kees Visser
 
Gebruik gebouw Gebruik gebouw
Het gebruik van het gebouw is mogelijk na overleg met de beheerders, Geert en Henny Tamboer, tel. 0164-613465 of e-mail h.tamboer@kpnmail.nl.
Zij beheren de agenda en leggen de afspraken vast.
 
Opbrengst collecten vierde kwartaal 2017 Opbrengst collecten vierde kwartaal 2017
Opbrengst collecten vierde kwartaal 2017
Diaconie                                     €       532,35
Bloemenfonds                             €       111,30
Kerk en Israël KIA                       €       105,32
Najaarszending KIA                     €       140,30
Kinderen in de Knel KIA               €       387,14
Hulp voor Sint Maarten                €       306,15
Protestants Sociaal Centrum         €       125,05
ZWO                                          €       157,65
Pastoraat en Eredienst                 €    1.370,81
Namens kerkrentmeesters, diaconie en ZWO hartelijk dank!
 
Kerkbalans 2018 Kerkbalans 2018
In de eerste plaats willen we alle gemeenteleden die in het afgelopen jaar hun kerkelijke bijdrage hebben voldaan hartelijk danken!
Het is ook in onze gemeente gebruikelijk dat in januari weer de actie Kerkbalans wordt gehouden. In de periode van 20 januari t/m 3 februari zullen de enveloppen bij u worden afgegeven. Evenals vorig jaar worden de antwoordenveloppen niet meer opgehaald, maar zit er in de antwoordenvelop een postzegel en is het adres voorgedrukt. U hoeft het antwoordformulier alleen maar in te vullen en op de bus te doen. U kunt er ook voor kiezen om de envelop in de kerk af te geven.
Het thema is dit jaar: “Geef voor je kerk”. Wij hebben op dit moment geen predikant en door de PKN is bepaald dat wij een nieuwe predikant mogen beroepen in een deelfunctie voor maximaal 50% van de volledige werktijd. Om dit kunnen realiseren is het van het grootste belang dat ons inkomsten minimaal op het niveau van 2017 blijven en liever meer, dit geeft ons meer zekerheid naar de toekomst toe! Daarom zouden wij het thema voor onze kerk nog wat scherper willen stellen: “Geef voor je kerk, zodat we samen onze kerkgemeenschap in stand kunnen houden”. We hebben uw financiële steun hard nodig en we willen u daarom van harte oproepen ruimhartig te geven!
De Kerkrentmeesters.
 
Begroting 2018 Begroting 2018
Het college van kerkrentmeesters heeft de begroting 2018 opgesteld. In de kerkenraadsvergadering van 16 oktober j.l. is deze begroting besproken en akkoord bevonden. Hiermee is de begroting voorlopig vastgesteld. Thans kan deze nu ter inzage aan de gemeente worden voorgelegd. De gemeenteleden hebben tot 4 december a.s. de tijd om hierop te reageren. Nadere informatie is te verkrijgen bij de penningmeester en secretaris van het college van Kerkrentmeesters.
Bij de vergadering van de Kerkenraad op 4 december kan de begroting definitief worden vastgesteld en worden opgestuurd naar het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken [RCBB]. Hiermee hebben we aan de voorgeschreven formaliteiten voldaan.
 
Solvabiliteitsverklaring Solvabiliteitsverklaring
Op 7 augustus jl. hebben wij van het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken (RCBB) van de PKN een solvabiliteitsverklaring ontvangen voor het beroepen van een predikant  in deeltijdfunctie voor 50% van de volledige werktijd. De kerkrentmeesters hebben op 20 juli jl. een goed gesprek met een afvaardiging van het RCBB gehad. Tijdens dit gesprek hebben wij ons ingezet voor een predikant in deeltijdfunctie voor minimaal 50% en dat is gehonoreerd. De volgende stap is  het maken van een profielschets voor de nieuwe dominee. Het opstellen van de profielschets is een hele belangrijke stap in de beroepingsprocedure, omdat bij een dominee in deeltijdfunctie er keuzes zullen moeten worden gemaakt.
Het bedrag aan toezeggingen bij de actie Kerkbalans 2017 is nu € 52.415,-. Er was € 52.500 begroot, dat is dus een mooi resultaat. Nu zien dat we alle toezegging ook binnenhalen. Hiervan hebben we tot nu toe € 36.427,- daadwerkelijk ontvangen, dat is 69,5% van de toezeggingen.
Van een gemeentelid een gift van € 250,- ontvangen voor de aanschaf van 10 nieuwe Liedboeken. Hartelijk dank!
Namens de kerkrentmeesters,
Kees Visser
 
Beroeping nieuwe predikant Beroeping nieuwe predikant
Ds. Klaas Vos heeft per 1 juli  van dit jaar zijn functie als predikant beëindigd en daardoor is onze gemeente nu vacant. We moeten op zoek naar een nieuwe predikant en de procedure hiervoor is inmiddels gestart. De eerste stap is het verkrijgen van toestemming om een nieuwe predikant te mogen beroepen. De toestemming wordt door het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken (RCBB) van de PKN gegeven. Het RCBB geeft dan een solvabiliteitsverklaring af.
Het RCBB zal beoordelen voor hoeveel uur wij een nieuwe predikant kunnen beroepen en daartoe hebben de kerkrentmeesters de benodigde financiële informatie aan het RCBB aangeleverd. Op 18 juli zal een delegatie van het RCBB een bezoek aan onze kerk brengen en de aanvraag van de solvabiliteitsverklaring met de kerkrentmeesters bespreken.
De actie Kerkbalans 2017 heeft aan toezeggingen € 51.215,- opgeleverd. De toezeggingen liggen daarmee € 2.000,- lager als in 2016. Hiervan hebben we tot nu toe € 31.358,- daadwerkelijk ontvangen.  Het gevoel is dat een predikant in deeltijd haalbaar moet zijn, maar dan moeten alle toezeggingen worden nagekomen en liever nog iets meer!
Als toestemming wordt verkregen, kan de beroepsprocedure in gang worden gezet. Hiertoe wordt een beroepscommissie samengesteld. Vooruitlopend op het besluit van het RCBB kunt u alvast nadenken of u in de beroepscommissie wilt plaatsnemen. Als u belangstelling heeft kunt u dat nu al doorgeven aan de secretaris Kees Visser of aan de scriba.
In de periode dat we vacant zijn kunt u voor pastorale vragen terecht bij de ouderling Wolter Smit.
Ik wil eindigen met een uitspraak van onze ex-predikant “blijmoedig voorwaarts”!
                                                                                                   Wim van Herk
 
Gebruik kerkelijke ruimtes. Gebruik kerkelijke ruimtes.
In de zaal naast de kerk staat een reserveringskalender. Als iemand van onze kerkgemeenschap gebruik wil maken van een van de ruimtes, dan wordt dit ingeschreven op deze kalender met een telefoonnummer erbij.
In principe geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt.
 
Schoonmaken. Schoonmaken.
Wij zijn gewend om met een aantal mensen de kerk en de pastorie schoon te houden.Dat gebeurt in drie groepjes, elk groepje is een keer in de drie maanden aan de beurt. Wij zijn dan 1-1,5 uur bezig.
Door verschillende oorzaken hebben een paar mensen af moeten haken, dus we willen heel graag versterking.
Graag aanmelden bij Geert en Hennie Tamboer, tel. 0164-613465.
 
 
 

Inloggen


 

Kerkdienst
datum en tijdstip 07-06-2020 om 9:45 uur
De liturgie van de kerkdienst vindt u door op deze link te klikken.

Collecten:
1. Diakonie
2. Pastoraat en Eredienst
 meer details

Inleveren kopij Rond de Kerken.
datum en tijdstip 10-06-2020 om uiterlijk om 20:00 uur
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 14-06-2020 om 9:45 uur
De liturgie van de kerkdienst vindt u door op deze link te klikken.

Collecten:
1. Diakonie [Rudolph Stichting]
2. Pastoraat en Eredienstmeer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 21-06-2020 om 9:45 uur
De liturgie van de kerkdienst vindt u door op deze link te klikken.

Collecten:
1. Bloemenfonds
2. Pastoraat en Eredienstmeer details

 
Eredienst:
Elke zondag om 9:45 uur
Laatst bekende uitzending
Volg ons op facebook

Adres Kerkgebouw:
[tevens postadres]
Dorpsstraat 10
4641 HW Ossendrecht
scriba@pkgw.nl
tel.nr.: kerk 0164-67 29 91

Algemeen bankrekeningnummer:
NL09 INGB 0005 6285 74
 
Privacyverklaring
Klik hier voor onze privacyverklaring
 
Auto ophaaldienst:
Wie graag naar de kerk wil, maar niet meer makkelijk loopt of fietst of geen auto rijdt, kan bellen met Hans den Daas, tel. 0164-769087. 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.