Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Woensdrecht
 
 
Beleidsplan Beleidsplan
BELEIDSPLAN
2015 - 2020
Protestantse Gemeente te Woensdrecht
 
WIE ZIJN WIJ? – MISSIE
Wij zijn gemeente van Christus, door zijn Geest uit Hem geboren en zijn ‘eigendom’. Zo zijn we als bruid aan Hem als bruidegom verbonden.
Wij zijn een open, gastvrije gemeenschap, waar telt wat kan en niet wat moet, een ieder naar zijn/haar talent, tijd, vermogen en energie. Iedereen is welkom om zich bij ons aan te sluiten.
Onze gemeente bestond in 2014 400 jaar en is begin jaren negentig ontstaan uit de fusie van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk tot één gemeenschap.
Wij zijn ook gemeente in Christus. Hij verbindt ons aan elkaar tot een eenheid in verscheidenheid. Verschillen in achtergrond, leeftijd, opvattingen, burgerlijke staat of herkomst zien we niet als belemmering, maar als verrijking. Als unieke leden vormen we samen één lichaam, waarvan elk onderdeel waarde heeft, waarin we delen in vreugde en verdriet.
 
WAT ZIJN WIJ? – VISIE
Wij kunnen ons vinden in het Bijbelse beeld van de weg, van het onderweg zijn met Israël, het volk van de Schriften op weg naar het Veelbelovende Land, deze wereld als Rijk van God.
De Bijbel is voor ons een boek vol reisverhalen en andersoortige teksten die ons die weg wijzen en ons helpen en bemoedigen om koers te houden.
Wij gaan die weg niet blind, maar hebben oog voor wat om ons heen gebeurt. Ramen en deuren staan open naar de wereld buiten. Wij staan open voor stemmen buiten onze gemeenschap, voor ontmoeting met anderen.
De kerk is voor ons geen doel op zich. De Eeuwige heeft de wereld lief, daar willen wij als geroepen leerlingen ons aan overgeven en er van getuigen.
Dat betekent dat wij een dynamische gemeenschap willen zijn. Indien nodig schuwen we veranderingen niet, nemen we een afslag, gaan een tunnel door, een berg over.
 
HOE ZIJN WIJ? – UITWERKING
VIEREN:

Als scharnierpunt binnen onze kerkgemeenschap zien we de zondagse vieringen. Hier is ruimte voor
ontmoeting en bezinning. Hier wordt lief en leed gedeeld en geven we inhoud aan het ambt aller gelovigen.
 
LEREN:
Naast bezinning tijdens de zondagse viering is het leren in groepsverband een wezenlijk onderdeel van ons kerkelijk leven. Meeleesgroepen rond de voorbereiding van de zondagse eredienst en/of diensten met bijzondere aandacht (jeugd, ZWO).
 
ZORG OM DE ANDER:
Vanuit onze Bijbelse opdracht om open oog en hart te hebben voor mensen om ons heen organiseren we het pastoraat. Crisispastoraat is vooral een taak voor de predikant. Voor de ouderlingen is de taak om allerlei pastorale taken uit te voeren (nieuw ingekomen bezoek, bezoek bij ziekte en gewoon pastoraat).
Vanwege het toenemend tekort aan vrijwilligers zetten we als gemeenschap sterk in op het ‘ambt aller gelovigen’. Hieronder verstaan wij de taak die we als lid van onze kerkelijke gemeenschap hebben in het ‘omzien naar de ander’. Dit kan variëren van het signaleren en melden van situaties die aandacht behoeven, tot het daadwerkelijk bezoeken van mensen. Ook het actief contact zoeken met mensen tijdens de zondagse vieringen en het koffiedrinken daarna, valt hieronder.
 
HANDEN UIT DE MOUWEN:
Daar waar nood is steken we de handen uit de mouwen. En als hiervoor geld nodig is ook. Diaconaat en ZWO geven waar mogelijk steun dichtbij en veraf. Hierbij is vooral belangrijk dat de inzet op basis van gelijkwaardigheid is.

 
VERDER KIJKEN:
Buiten onze kerkgemeenschap is er ook veel te doen. Wij willen als kerkgemeenschap midden in de
samenleving staan. Dat betekent in de Zuidwesthoek actief zijn binnen oecumene, middels het organiseren van culturele avonden een brug slaan tussen kerk en samenleving met een programma waarin actuele thema’s aan bod komen. In de toekomst zal ook meer en meer gekeken worden naar samenwerking met de protestantse gemeenten in de regio.
 
VAN WOORDEN NAAR DADEN – Hoe vertalen we deze intenties.
Liturgie
In de liturgie vieren we Gods dienst aan ons mensen, verteld en verkondigd in Het Verhaal. We zingen de lofzang, we gedenken de noden van onze tijd en wereld in gebed en offergave, we belijden onze schuld, komen op verhaal en worden toegerust voor de taak in de wereld waartoe we geroepen zijn.
Onze cantorij ondersteunt een aantal diensten per jaar de gemeentezang en geeft die vieringen een bijzonder karakter.
De kanselbijbel is de vertaling van 1951. Daarnaast worden ook andere vertalingen gebruikt.
Circa zes keer per jaar vieren we een dienst van Schrift en Tafel; een open avondmaalsviering voor jong en oud met wijn en druivensap. Verder zijn er diensten met speciale aandacht zoals:
-  ZWO-diensten.
-  Jeugd-/gezinsdiensten.
 
Meelezen
O.l.v. de predikant wordt vooraf het bijbelgedeelte van de zondag met elkaar aandachtig gelezen en gewogen.
 
Kindernevendienst / crèche
Gezinnen met jonge kinderen zijn van groot belang voor een vitale gemeente. Daarom bieden we crèche en kindernevendiensten aan. De crèchedienst (kinderen tot 4 jaar ) zorgt voor oppas van de kinderen. Voor de kinderen van 4 to 12 jaar wordt een deel van de eredienst op eigen wijze ingevuld.
 
ORGANISATIE VAN HET WERK
Kerkenraad
De kerkenraad is het door de kerkgemeenschap gedragen beleidsorgaan, waarin de drie ambten die de kerk kent, vertegenwoordigd zijn: predikant, ouderlingen (pastoraal, beheer, jeugd- en ouderenwerk) en diakenen. De kerkenraad is eindverantwoordelijk voor het beleid om het vieren, leren en dienen, ‘de kern’ in de gemeente, gestalte te geven.
De kerkenraad stuurt en coördineert het werk in, voor en door de gemeente en wil zoveel mogelijk
gemeenteleden laten participeren, om tot een evenwichtige verdeling van taken en verantwoordelijkheden te komen.
De kerkenraad wil enthousiast voortrekker zijn van nieuwe initiatieven en inspirerend werken voor de
werkgroepen.  
De kerkenraad bestaat uit gekozen ambtsdragers.
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door het moderamen, dat bestaat uit de voorzitter van de kerkenraad, de predikant, de scriba, een jeugdouderling en een vertegenwoordiger uit het college van kerkrentmeesters, de pastorale raad en de diaconie. Het moderamen behartigt de dagelijkse gang van zaken en werkt beleidsvoorbereidend.
Iedere ambtsdrager heeft zijn/haar eigen verantwoordelijkheid voor de gang van zaken in de kerkenraad.
De centrale opdracht van het ambt is aandacht hebben voor de vraag: ‘Zijn wij gemeente van de Heer, zijn wij bezig met de zaken van de Heer, zijn wij Kerk ?’
De gemeente en de kerkenraad hebben daarbij de predikant nodig als hulp om tot verstaan en tot verandering te komen door samen met hem/haar een weg te zoeken.
De taak van de predikant is de gemeente te inspireren, vragen te stellen en samen met de gemeente de antwoorden hierop te vinden om zo ons geloof te verdiepen en te versterken.
 
Pastorale raad
Pastoraat in de gemeente is de aandacht voor en het gesprek met mensen, begeleiding bij geloofs-en
levensvragen, al dan niet ambtshalve. Pastoraat is samen bouwen aan de gemeente van Christus door mensen zó aandacht te geven, dat ze zich in hun situatie gekend weten, niet alleen staan en ervaren dat ze deel zijn van een gemeente die in Christus’ geest en liefde tracht te leven. Door de pastorale zorg geven we Gods liefde aan elkaar door. De pastorale raad stimuleert de onderlinge ontmoeting in de gemeente van Christus waar mensen elkaar opzoeken in het gesprek rond geloofs- en levenservaringen.
Wij onderscheiden hierbij:
- Aandachtspastoraat: persoonlijke gesprekken; bezoek aan nieuw ingekomen leden.
- Gelegenheidspastoraat: bij geboorte, doop, huwelijk, overlijden.
- Crisispastoraat: bij crisis in levenssituaties, bij ziekte thuis, in het ziekenhuis of verpleeghuis.
De vijf dorpen zijn in wijken ingedeeld. Het bezoekwerk wordt uitgevoerd door de predikant (vooral crisis- en gelegenheidspastoraat), ouderlingen en bezoekmedewerkers.
De kerkenraad maakt de principiële keuze om het pastoraat aan huis op afroep te organiseren. Als
gemeenteleden behoefte hebben aan pastorale begeleiding kunnen ze hierom vragen. Ook reageren de bezoekmedewerkers en ouderlingen op signalen die ze krijgen. Dit betekent dat we met elkaar en als gemeente verantwoordelijk zijn voor elkaar. We noemen dit het ‘pastoraat aller gelovigen’.
 
Jeugdraad
Apart onderdeel van de pastorale raad is de jeugdraad. Het doel van de jeugdraad is de jeugd een
samenhangend geheel van activiteiten en zorg aan te bieden, waardoor ze zich thuis voelt in de gemeenschap van gelovigen, om hen bij te brengen waar we voor staan, kennis te laten nemen van de verhalen uit de Bijbel en deze te kunnen plaatsen in het dagelijks leven. Wij doen dit jeugdwerk omdat we zelf ervaren dat ons geloof een bron van inspiratie en kracht is om uit te leven.
De primaire doelgroep voor het jeugdwerk is de jeugd, die bij ons bekend is in de kerkelijke administratie, in de leeftijdscategorie van 0 tot ca. 20 jaar.
Onder leiding van het jeugdclub-team komt de jeugdclub regelmatig bijeen. Het is vooral de jongste jeugd (12-15jaar) die er aan deelneemt.
Deze bijeenkomsten zijn een combinatie van bezinning en ontspanning. Vanuit de jeugdraad worden de jeugddiensten voorbereid en vormgegeven.
 
Diaconie
Diaconaat is aandacht en zorg geven aan hen die kwetsbaar of hulpbehoevend zijn. Het diaconaat is een zaak van allen en wordt in het bijzonder verzorgd door de diakenen, de diaconale werkgroep en de commissie ZWO. De diaconale werkgroep en de commissie ZWO maken binnen het diaconale beleid ieder een eigen programma.
 
Diaconale werkgroep
De diaconale werkgroep valt onder verantwoordelijkheid van de diaconie en voert het beleid van de diaconie uit met betrekking tot de ouderen.
 
Commissie Z W O
-  Zending: de opdracht om het evangelie te delen met alle mensen.
Werelddiaconaat: een antwoord van de kerken op de nood in de wereld.
-  Ontwikkelingssamenwerking: werken aan structurele verbeteringen en duurzame oplossingen.
De commissie valt onder verantwoordelijkheid van de diaconie en heeft als doelstelling het informeren en bewust maken van de gemeente d.m.v. ZWO-diensten aan de hand van projecten.
 
College van kerkrentmeesters
Opdat de plaats van de kerk van Christus in de wereld ook in onze tijd gewaarborgd blijft zal het college van kerkrentmeesters hiervoor de nodige materiële en financiële voorwaarden scheppen. De basis van een financieel gezonde gemeente is in toenemende mate het “levend geld”. De werving daarvan is een zeer belangrijk deel van de taak van het college van kerkrentmeesters.
Het college van kerkrentmeesters zorgt voor het inzamelen en beheren van de financiën van en voor de gemeente. Zij beheert de gebouwen en andere bezittingen van de gemeente, waarvan de kerkgemeenschap als rechtspersoon eigenares of bezitster is, en moet voorzien in het onderhoud en eventueel vernieuwen van gebouwen en hun inventaris.
 
Werkgroepen / Commissies / Diverse activiteiten
Het is wenselijk dat een kerkenraadslid deel uitmaakt van elke werkgroep.
 
Werkgroep Oecumene
Oecumene is op weg zijn samen met medechristenen, in wie we de Ander herkennen. We willen met elkaar ons geloof beleven, verdiepen, vieren en samen werken aan de opbouw van de gemeente van Christus om zo het visioen van een nieuwe wereld, Gods Koninkrijk, gestalte te geven.
De werkgroep stimuleert het zoeken naar mogelijkheden voor gezamenlijke vieringen, zoekt naar een geheel eigen wijze van invullen van de vieringen, stimuleert waar mogelijk het samen leren en het samen op weg zijn.
 
Culturele commissie
De commissie organiseert bijeenkomsten met een cultureel karakter op het grensvlak van cultuur, kerk en samenleving. Dat kan uiteenlopen van interviews en debatten tot concerten, performances en
tentoonstellingen.
 
Leerhuis
Regelmatig wordt een serie leerhuizen georganiseerd. De leerhuizen worden door de predikant geleid, en staan ook open voor niet- gemeenteleden.
 
Gemeentevergadering
De kerkenraad kiest ervoor om een aantal keren per jaar aansluitend aan een kerkdienst de gemeente bij te praten over zaken van belang. Gemeenteavonden worden georganiseerd bij belangwekkende ontwikkelingen.
 
Boekenmarkt
Een aantal keren per jaar wordt er een boekenmarkt gehouden, waarvan de opbrengst naar een goed doel gaat, dat goedgekeurd wordt door de kerkenraad.
terug
 
 
 

Inloggen


 

Open Kerk
datum en tijdstip 12-05-2021 om 14:00
meer details

Kerkdienst - Hemelvaart - St. Martinus, Halsteren
datum en tijdstip 13-05-2021 om 10:00 uur
De liturgie van de kerkdienst vindt u door op deze link te klikken.

Collecten:
1. Diaconie
2. Pastoraat en Eredienst
3. Kosten klein onderhoud kerkgebouwmeer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 16-05-2021 om 9:45 uur
De liturgie van de kerkdienst vindt u door op deze link te klikken.

Collecten:
1. ZWO Pinksterzending
2. Pastoraat en Eredienst
3. Kosten klein onderhoud kerkgebouwmeer details

Inleveren kopij Rond de Kerken.
datum en tijdstip 19-05-2021 om uiterlijk om 20:00 uur
meer details

 
Eredienst:
Elke zondag om 9:45 uur
Laatst bekende uitzending
Volg ons op facebook

Adres Kerkgebouw:
[tevens postadres]
Dorpsstraat 10
4641 HW Ossendrecht
scriba@pkgw.nl
tel.nr.: kerk 0164-67 29 91

Algemeen bankrekeningnummer:
NL09 INGB 0005 6285 74
 
Privacyverklaring
Klik hier voor onze privacyverklaring
 
Auto ophaaldienst:
Wie graag naar de kerk wil, maar niet meer makkelijk loopt of fietst of geen auto rijdt, kan bellen met Hans den Daas, tel. 0164-769087. 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.