Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Woensdrecht
 
 
15 okt 2020: BERICHTEN vanaf de BERGSE PLAAT 15 okt 2020: BERICHTEN vanaf de BERGSE PLAAT

Ter Gedachtenis:
Hendrik Dirk Griffioen
14 juli 1931 - 28 september 2020
Hamiltonlaan H’heide / Mariahove

Dhr. Henk Griffioen is van ons heengegaan in de leeftijd van 89 jaar. We namen afscheid van hem op vrijdag 2 oktober in de RK St. Gertrudiskerk in Ossendrecht, gevolgd door de graflegging op Ter Duinen. Zijn overlijden kwam na een huwelijk van maar liefst ruim 66 jaar met Hennie de Pree. 
Wat heeft Henk een rijk en goed-gevuld leven gehad! Hij was het eerste kind in het gezin van zijn ouders, dat uiteindelijk acht kinderen zou gaan tellen. Al op jonge leeftijd moest hij de rol van vader op zich nemen omdat zíjn vader in de oorlog werd weggevoerd naar Duitsland. In die jaren moest het gezin verhuizen naar Valkenburg (ZH) nadat hun huis in Voorschoten was getroffen door een vijandelijke granaat.
Henk werkte een aantal jaren als Marechaussee. Daarna klom hij op tot een belangrijke functie bij technische groothandel Stokvis, waar hij leiding gaf aan 150 werknemers.
Henk was een doorzetter. Hij had grote gaven van hart en handen. Zo bouwde hij o.a. een zomerhuisje en voegde ooit twee ‘halve’ auto’s samen tot een ‘nieuwe’ auto. Geen klus was voor hem te groot.  En daar mochten ook wij als Gemeente van meegenieten tijdens de verbouwing van onze kerk, nu zo’n vijftien jaar geleden. Henk was de (uit-)denker en de doener. Een organisator pur sang. Lid van onze (destijds) kerkvoogdij. Koster, samen met zijn vrouw. Een sterke bas in onze cantorij. Een diep-gelovig man. Een liefhebbend en geliefd echtgenoot en vader van drie zonen.
Henk zou zeker het bovenstaande in alle eenvoud hebben gerelativeerd. ‘Ik heb talenten gekregen. Daar ben ik dankbaar voor en ik heb ze gebruikt’ - hoor ik hem zeggen. Hennie stond hem trouw terzijde.
Mijn bezoeken aan en ontmoetingen met hem & Hennie (voor wie hij jaren lang trouw heeft gezorgd) waren altijd bijzonder. Moedig en zonder (zichtbare) angst zag hij zijn naderend levenseinde tegemoet. Door de ziekte die hem had getroffen was hij lichamelijk òp. Maar geestelijk bleef hij helder tot aan het einde. 
We vertrouwen hem dankbaar toe aan onze hemelse Vader, in het geloof dat Henk bij Hem veilig is. Mag Hij ook nu aanwezig zijn in het leven van Hennie en de (klein-)kinderen en van allen die Henk missen. Een hemelse Vader die aanwezig is nu deze aardse vader en echtgenoot zijn laatste ademtocht heeft gegeven.

Revapark, Wiekendael, Roosendaal
Dat is momenteel de plek waar onze cantor-organist dhr. Karel Smagge verblijft.  In de vorige uitgave van dit blad meldde ik u zijn verblijf in Bravis-Roosendaal, na een val op 17 september. Hij is in Bravis onderzocht en behandeld. Ook in Revapark neemt hij deel aan therapie. Bezoek aan Karel is mogelijk, maar in deze tijd van corona alleen onder strikte voorwaarden en bij voorkeur alleen na telefonisch contact met Karel of zijn partner Dorry. We wensen hen beiden sterkte en geloofskracht toe.
En natuurlijk ook aan andere leden van onze Gemeente die te maken hebben met ziekte of herstel.
Zo waren Kees & Carla Colpaart (Woensdrecht) enige tijd in quarantaine, nadat hun zoon Arjan positief was getest op corona. Ook hem (in Dronten) / hen wensen we veel sterkte!  

Kerkdiensten
We wilden graag Avondmaal vieren op zondag 4 oktober en hadden daarvoor een manier uitgedacht.
Maar nieuwe ontwikkelingen in de pandemie maakten dit minder gewenst. Veiligheid voor alles, zeker in de kerk. En nu is de situatie dat we weer terug gaan naar een maximum aantal van dertig kerkgangers. Niettemin kan het Evangelie blijven klinken. En we mogen ons erdoor laten inspireren! 
Aanmelding vooraf bij onze scriba is nog steeds nodig.  
En zo houden we op zondag 18 oktober onze najaars-ZWO-dienst. Daarin staan vooral ‘Sterke vrouwen in West Papoea’ centraal. Dit is één van de projecten van Kerk in Actie. Helaas was het niet mogelijk om één van deze dames voor onze kerkdienst uit te nodigen (daarvoor hebben ze het volgens mij ook veel te druk…). Maar door beeld en verhaal hopen we toch iets van hun leven  dichtbij te brengen. We lezen een gedeelte van het tweede hoofdstuk van het bijbelboek Ruth. Welkom!   

Een verademing…
Nee, ik zit niet met een kopje thee, in het holst van de nacht, voor de televisie om een Amerikaans verkiezingsdebat te bekijken. Mensen die dat wèl doen zijn er maar zat in ons land.
Maar een stukje ervan bekijken, op een later tijdstip, is wel nuttig. En wàt een vertoning was het debat, of beter gezegd: de confrontatie, tussen de heren Trump en Biden. Nee, dan liever het debat, deze week, tussen Harris en Pence. Een verademing! Hoewel veel vragen ontwijkend werden beantwoord kregen we een beter beeld dan in het eerste debat van de zaken waar het in de VS echt om gaat. Zouden de running mate en de huidige vice niet meer geschikt zijn voor dit o zo belangrijke ambt?
Het gaat hier immers om een functie die van grote invloed is op de toestand in de wereld. Moge diegene winnen die niet alleen van grote waarde is voor 330 miljoen Amerikanen, maar ook voor zeven miljard bewoners van onze planeet (de dieren niet meegerekend.) Immers, die planeet is allereerst Zijn Schepping!

Vrije dagen
Ik heb een week vakantie vanaf zondag 18 oktober (na de kerkdienst) t/m zaterdag 24 oktober. De collega’s Vermeulen (BoZ) en Van het Maalpad (Halsteren) nemen zonodig waar. De ambtsdragers zijn hiervan ook op de hoogte.

Ten slotte
Een citaat van Mahatma Gandhi uit de Kerkenwerkagenda 2020:
Wees zelf de verandering die je in de wereld wilt zien.
Een hartelijke groet aan jou en u. Blijf gezond!
In Hem verbonden. W. Lolkema. 
 
ZWO dienst 18 oktober
Sterke vrouwen opleiden op Papoea
Vrouwen in West-Papoea zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk. Dat is hard nodig en zeker niet vanzelfsprekend in een maatschappij waar vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een leven binnenshuis en nauwelijks opgeleid zijn. Vormingscentrum P3W wil daar verandering in brengen. Vrouwen leren lezen en schrijven, volgen bijbel studies en krijgen praktijklessen over gezonde voeding of een vakopleiding.  Zo spelen steeds meer vrouwen een actieve rol in hun lokale gemeenschap, en bouwen mee aan kerk en samenleving. En zij geven dit op hun beurt weer door aan hun dochters.
Met deze collecte steunt u het werk van P3W in West-Papoea.
Dit kan ook op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Vrouwen kerk Papoea.

Kopij kerk blad. Inleveren kopij tot uiterlijk woensdag 21 oktober, 20.00 uur bij Kees Colpaart, e-mail: keescolpaart@outlook.com.

 
 
Uit het kerkblad van 1 okt 2020. Uit het kerkblad van 1 okt 2020.
Wij gedenken met respect
ons gemeentelid dhr. L.M.A. (Bert) van Vrouwerff in Hoogerheide. Hij overleed op dinsdag 25 augustus, kort na zijn 76e verjaardag. Zijn uitvaart vond plaats in besloten kring. Dhr. Van Vrouwerff was één van ons, belijdend lid van onze Gemeente. En zo mogen wij hem ons herinneren: als organist (in het verleden) en als mede-gelovige. Mag hij rusten in vrede. Zijn vrouw en de mensen om haar heen wensen we veel sterkte toe.  

Pastoraat
Op dinsdag 15 september kwam mw. J.M. van der Plasse (Ossendrecht) lelijk te vallen. Ze is de dag daarna geopereerd in het Bravis-ziekenhuis in Roosendaal. Dhr. Wolter Smit, inmiddels oud-ouderling, heeft haar daar bezocht. En ikzelf ook. De revalidatie zal naar verwachting enkele maanden in beslag nemen. Daarom heeft haar dochter Els, wonend in Leidschendam, kunnen regelen dat haar moeder dààr kan revalideren. Zodoende is mw. Van der Plasse op 23 september verhuisd naar: Woonzorgcentrum Prinsenhof, Gr. Juliana van Stolberglaan 1, 2263 AA  Leidschendam, afdeling Oranjestein, Kamer 2.44. We wensen haar en de mensen om haar heen heel veel sterkte en geduld toe. En kracht van onze God. Een kaartje van u of jou is vast zeer welkom!
Op donderdag 17 september maakte onze organist Karel Smagge (Woensdrecht) een ernstige val. Ook hij is voor behandeling opgenomen in Bravis-Roosendaal, kamer 4B-22. Hem en zijn partner mw. Dorry Zaaijer (Leidschendam) wensen we veel sterkte.
De gezondheid van dhr. Henk Griffioen (Mariahove k. 46, Ossendrecht) gaat langzaamaan verder achteruit. Als ik hem bezoek ervaar ik vrede, berusting en vertrouwen. Die vrede wensen we ook graag hem, zijn vrouw en kinderen toe.  

Kerkdiensten
Op zondag 4 oktober hoop ik weer uw voorganger te zijn. We zijn bezig om uit te denken hoe we in deze coronatijd op die zondag het Avondmaal kunnen vieren. Vermoedelijk zal dat wel lukken, zij het op een iets andere manier dan gebruikelijk. Met ons allen in een kring, vrij dicht bij elkaar, kan wel voor mensen uit één huishouden, maar verder echt niet. Dus er wordt aan gewerkt. U, je bent hartelijk welkom! Intussen zijn we dankbaar voor ‘solo-zangers’: één, twee of drie per zondag. Wat fijn dat gemeenteleden zich hiervoor beschikbaar stellen! Mocht u ook vrij behoorlijk kunnen zingen en ook weleens willen meewerken aan een kerkdienst, meldt u zich dan bij mij aan! Of bij dhr. Wolter Smit, tel. 673069. Het gaat niet om een optreden als zanger(-es) maar om samen gemeente zijn; en om wekelijks de liturgie kunnen vieren, in deze lastige tijd. Die we toch beleven als (PKN-jaarthema) Het Goede Leven!
Om alvast te noteren: op donderdagavond 8 oktober houden we weer een meelees-avond in de Oude Pastorie in Ossendrecht, aanvang 19.45 uur. We richten ons op de kerkdienst van zondag 18 oktober. Het aantal deelnemers is, vanwege corona, beperkt. Wilt u zich vóór 8 oktober bij mij (tel. 314466) of bij mw. Gerda Kap (tel. 613198) aanmelden? Aanmelding via E-mail is ook welkom.

Gesprekskringen
In ‘mijn’ andere Gemeente, PG Bergen op Zoom, hoop ik wat groepenwerk te kunnen starten. U, jij bent daar ook welkom! Allereerst in de Ontmoetingskerk, Bolwerk-Zuid 134, Bergen op Zoom.
En bij voldoende belangstelling ook in de Oude Pastorie in Ossendrecht.
+ Vanaf dinsdag 13 oktober, aanvang 20 uur: een aantal avonden over het boek ‘De zin van het leven’, een boeiend boek van journalist Fokke Obbema over dit thema. Aanmelding: vóór vrijdag 9 oktober bij mij.
+ Vanaf dinsdag 3 november, aanvang 20 uur: de start van een gemeentegroeigroep. Een pastorale gespreksgroep die maandelijks bijeen komt. Met als centraal element: een pastoraal bijbelgesprek.
(dus net iets anders als een bijbelstudie.) Aanmelding vóór 29 oktober bij mij.
Ik verstuur hierover binnenkort uitgebreidere informatie via nieuws@pkgw.nl; hebt u geen computer, dan kent u vast wel iemand die u via haar/zijn PC wil laten meelezen. 

Ten slotte
Een hartelijke groet aan jou en u, vrede en alle goeds.
W. Lolkema. 

 
 
Diverse activiteiten Diverse activiteiten
Beste mensen van de PG Woensdrecht.
In Rond de Kerken van 1 oktober kon u lezen over enkele toerustingsactiviteiten.
Ik bied deze dit jaar allereerst aan in Bergen op Zoom, Ontmoetingskerk, Bolwerk - Zuid 134,
4611 DX. En u / je kunt meedoen!
Maar: als er behoorlijk wat animo vanuit ONZE Gemeente is, kan ik deze activiteiten daarnaast óók in de Oude Pastorie doen. Sowieso is het natuurlijk mogelijk om een latere bijeenkomst van ‘De zin van het leven’ en de Groeigroep een (paar) keer in ONZE Pastorie te doen.
En daarnaast zijn er nog regelmatig de meeleesavonden en de bijeenkomsten van de oecumenische wintercyclus Spiritualiteit.
Een hartelijke groet. W. Lolkema.

Zes avonden: De zin van het leven - vanaf 13 oktober 2020.

Vanaf oktober 2018 publiceerde journalist Fokke Obbema veertig prikkelende gesprekken met uiteenlopende gesprekspartners. Onder hen vinden we o.a. een psychiater, een advocaat van de Amsterdamse Zuidas, een zangeres, een dominee en een schrijver. De eerste vraag in al die gesprekken luidt telkens: Wat is de zin van ons leven?
Deze gesprekken zijn gebundeld in het boek De zin van het leven - gesprekken over de essentie van ons bestaan.
Over dit boek praten we op zes avonden, te beginnen op dinsdagavond 13 oktober om acht uur in de Ontmoetingskerk Bergen op Zoom. U / je kunt zich voor deze avonden bij mij aanmelden tot en met donderdag 8 oktober. Dit kan (bij voorkeur) via E-mail: w.lolkema@gmail.comTelefonische aanmelding kan ook: 0164 - 31 44 66.
U / je kunt het boek van Fokke Obbema zelf kopen of bestellen bij één van onze plaatselijke boekhandels. Of u bestelt het digitaal via bol.com  Lukt dit u om één of andere reden niet, meldt dat dan bij uw aanmelding!
Het boek telt 368 bladzijden en kost 22,99 Euro.  ISBN 978 90 450 3932 9
W. Lolkema.

Gemeentegroeigroep - vanaf 3 november 2020

Een Gemeentegroeigroep (GGG) is een maandelijkse pastorale gespreksgroep waarin het bijbelgesprek een belangrijk onderdeel vormt. Achtergronden van een bijbelgedeelte worden besproken. Maar daarnaast wordt doorgepraat over de vraag: wat betekent dit gedeelte voor mij, voor ons, in mijn/onze situatie?
Voorafgaand aan het bijbelgesprek bespreken we telkens wat we in de afgelopen weken hebben meegemaakt, althans voorzover we dat willen delen.  We sluiten af met een gebedsmoment. Het nu lopend jaarthema is: Durf Daniël te zijn!
In principe is de GGG een huiskring, bij iemand thuis dus. Maar we beginnen in de Ontmoetingskerk Bergen op Zoom. En wel op dinsdagavond 3 november om 20.00 uur. 
Deze eerste avond is geheel vrijblijvend. U maakt kennis met de GGG en kunt vervolgens beslissen of u wilt deelnemen.
U / je kunt zich voor deze eerste avond aanmelden bij mij aanmelden tot en met woensdag 28 oktober. Dit kan (bij voorkeur) via E-mail: w.lolkema@gmail.comTelefonische aanmelding kan ook: 0164 - 31 44 66. (niet van 18 t/m 24 oktober).
W. Lolkema.

 Bonhoeffer - Een Goed Verhaal

We praten een ochtend over een preek van Dietrich Bonhoeffer, de bekende predikant-theoloog die op 9 april 1945 op bevel van Adolf Hitler van het leven werd beroofd. En wel op vrijdagmorgen 13 november om tien uur in de Ontmoetingskerk. Wilt u zich uiterlijk op maandag 9 november bij mij aanmelden als u aan de ochtend wilt deelnemen? Via E-mail: w.lolkema@gmail.com Of telefonisch: 0164 31 44 66.  Welkom! 
W. Lolkema.
 
 
Kerkdienst zondag 10 mei 2020. Kerkdienst zondag 10 mei 2020.

Aanstaande zondagmorgen kunt u / je meeluisteren met de ‘kindvriendelijke’ kerkdienst vanuit de Ontmoetingskerk in Bergen op Zoom. De dienst is vast ook leuk voor ‘grote’ mensen! We beginnen om ELF uur. www.kerkomroep.nl
Er is al een hele poos geen ‘gewone’ kindernevendienst geweest. En daarom houden we a.s. zondag een kindergesprek via ZOOM. Via de computer, dus! Hier doen een paar gezinnen / kinderen aan mee. Je / u kunt meeluisteren via kerkomroep.nl

Klokken van Troost en Hoop.
Zeven keer hebben ze op de woensdagavond geluid, de klokken van Troost en Hoop. Een aantal keren gevolgd door een kort Avondgebed vanuit de Ontmoetingskerk in Bergen op Zoom. De Nederlandse Raad van Kerken is er nu mee gestopt. En wij volgen de Raad daarin. We hopen dat u HOOP hebt geput uit het geluid van de klokken!
En we gaan nu op vrijdagmorgen 15 mei verder met ‘De Bergse Fruitmand, een (muzikaal)
Experiment’, van tien tot twaalf uur. U kunt meeluisteren via www.kerkomroep.nl en inbellen via tel.nr. 0164 – 236165. Zie verder Rond de Kerken van 7 mei, pagina 3.

Op de thee…bij de dominee.
Van verschillende gemeenteleden hoor ik dat zij het onderling contact rondom onze kerkdiensten missen. Dat kan ik me goed voorstellen en ik wil er graag op ‘inspelen’.
U (je) kunt met mij bijpraten aanstaande donderdag 14 mei van 15.00 tot 16.15 uur. Ik kom naar de Oude Pastorie in Ossendrecht, u ook en jij of u kunt een kwartiertje of twintig minuten bijpraten. Kopje thee of koffie erbij, koekje… anderhalve meter afstand minimaal, uiteraard. Bij droog en zonnig weer zitten we in de kerktuin.
Ik kan er ivm de maatregelen helààs geen groepsontmoeting van maken…
Lijkt het u / jou wat? Dan hoor of lees ik het graag van tevoren van u vóór a.s. donderdag.
Een mailtje lijkt me het handigst: w.lolkema@gmail.com Bellen mag ook: 0164 31 44 66.
Schrijf of zeg erbij welk tijdstip uw voorkeur heeft!
Jammer voor onze gemeenteleden in België… maar telefonisch contact kan ook.
W. Lolkema.


 
 
Rond de Kerken 23jan20 Rond de Kerken 23jan20
Diversen
+ Op maandagavond 3 februari houden we weer een meeleesavond.  We beginnen om 19.45 uur in de Oude Pastorie. Het leesrooster voor zondag 9 februari vermeldt o.a. Matthéüs 5: 13 t/m 16. Neemt u zelf een Bijbel mee? Niet elke vertaling is goed, maar wel elke vertaling (of hertaling) is heel erg welkom!
+ En verder kunt u (je) in mijn kopij bij PG Bergen op Zoom lezen over mijn a.s. intrede in deze Gemeente op zondagmorgen 2 februari. Het wordt een bijzondere dag voor mijn vrouw Marjan en mij. En voor onze kinderen die elders wonen.

Thirty-seven degrees, sir -
zei de man achter de bar in de Namibische woestijn op 11 januari aan het begin van de middag, toen ik hem vroeg hoe warm het was. 37 graden. Te lang op blote voeten in het zand lopen leverde gegarandeerd blaren op. Wat een week was dat, van 6 t/m 12 januari! We deden mee met een camping-safari.
Marjan en ik hielden drie weken vakantie in Zuid-Afrika en Namibië. Samen met onze dochter Maike, schoonzoon Jeroen en kleindochter Marie. En samen met onze zoon Pieter die met zijn vriendin Madina in Pretoria woont en werkt. Tijdens onze dagen in Namibië waren onze kinderen en kleindochter een aantal dagen in Durban.
Onze dochter woonde en werkte in het verleden twee keer een half jaar in Pretoria. Eerst als vrijwilligster via Kerk in Actie en later voor haar afstuderen. En mijn schoonmoeder van bijna 94 heeft inmiddels 85(!) jaar lang een correspondentievriendin in ZA. 
Pieter en Madina waren een geweldige gastheer en gastvrouw voor ons. Het is prachtig om te zien hoe zij na anderhalf jaar thuis zijn in hun woonplaats en in die samenleving.
Na een eerdere uitgebreide rondreis door Zuid-Afrika in 2007 hebben we nu opnieuw van alles gezien. Teveel om op te noemen. Een wildpark, een tocht door de woestijn, een begeleide wandeling door de wijken Berea en Hillbrow in Johannesburg: wijken met enorme sociale en economische problemen, waar een hulporganisatie probeert licht te scheppen in de diepe duisternis van de mensen. Nog altijd is er een grote verdeeldheid in de Zuid-Afrikaanse samenleving…
We brachten met ons zessen (en de kleine Marie op bed) de Oudejaarsavond door. En we woonden twee Afrikaanstalige kerkdiensten bij in de Oostkerk, waar onze dochter ‘gewoon’ weer kennissen tegen het lijf liep en Afrikaans begon te praten.
We zijn sinds vrijdag de 17e weer thuis! En we zijn weer klaar om hier de dingen te doen die we mogen doen.
Ten slotte
Een hartelijke groet.
W. Lolkema
 
Rond de kerken 14 nov 2019 Rond de kerken 14 nov 2019
24 november
is de laatste zondag van het kerkelijk jaar 2018-2019. Op die zondagmorgen hoop ik in Ossendrecht voor te gaan. We gedenken in onze kerkdienst de gemeenteleden die in het aflopend kerkelijk jaar van ons zijn heengegaan. Dit gedenken roept enerzijds altijd veel herinneringen en emoties op. Maar we gedenken anderzijds wel altijd in het vaste vertrouwen dat onze overleden zusters en broeders ons zijn voorgegaan. En vanuit het geloof dat zij veilig zijn bij onze God. Aan de kerkdienst op deze zondag wordt meegewerkt door onze cantorij olv dhr. Karel Smagge. In dankbare herinnering aan Ruud Cannemeijer,
zie boven. Elders in deze rubriek vindt u de namen van hen die we gedenken.
 
Activiteiten - hartelijk welkom!
+ maandag 18 november: meelezen / preekvoorbereiding voor kerkdienst 24 november
19.45 uur, de Oude Pastorie, Ossendrecht
+ woensdag 20 november: spiritualiteitsavond mmv theoloog Jan Brok
19.45 uur, RK kerk Hoogerheide (ontmoetingsruimte), Raadhuisstraat 134.
Hoofdthema: Wees niet bang!
+ donderdag 21 november: culturele avond mmv Klezmerband Agge Nebbisj 
20.00 uur, kerkgebouw Dorpsstraat 10, Ossendrecht. Van Gipsy tot Jazzy
+ woensdag 27 november: bijeenkomst voor doopleden van onze Gemeente
20.00 uur tot plm. 21 uur, de Oude Pastorie, Dorpsstraat 10, Ossendrecht.
 
En dan helaas nog dit…
Veel aandacht vroeg in de afgelopen weken een schadeclaim aan onze Gemeente van dichter en componist Jan Marten de Vries. Want in onze buitendienst op 23 juni jl hebben we één van zijn liederen gezongen (NLB 988) - hetgeen is toegestaan - èn dit lied met tekst en muzieknotatie en zonder naamsvermelding van de dichter op de website van onze kerk geplaatst. Dit alles  zonder daarvoor auteursrechten te betalen of toestemming te vragen. En dàt mag niet.
Het klonk allemaal nog wel zo mooi, toen op die snikhete zondag, met gospelband Exodus! 
We hebben deskundig advies ingewonnen. Er is op dit gebied jurisprudentie: tenminste één andere PKN-Gemeente heeft een dergelijke schadeclaim tot een rechtszaak laten komen, welke door deze kerk volledig is verloren, met alle bijkomende kosten vandien. Immers: deze juridische informatie is breed bekend en kerkenraden worden geacht hiervan op de hoogte te zijn. Dus het is (jammer genoeg) verstandig de schadeclaim te betalen… 
Het heeft ons wel buitengewoon teleurgesteld dat genoemde componist-dichter niet bereid was zijn schadeclaim te verlagen. 
Intussen gaan we als kerk verder in de tijd en blijven uiteraard zindend onze God loven en prijzen.
Een hartelijke groet aan jou en u.
W. Lolkema
 
 
Rond de kerken 31 okt 2019 Rond de kerken 31 okt 2019
Oecumenische regio-viering Tante Louise
Nu ik deze kopij schrijf, ben ik net terug van deze viering uit Halsteren. Het is donderdag 24 oktober en de viering voor Bergen op Zoom en de ‘noordelijke’ locaties van Tante Louise is achter de rug. Het was een mooi feest in de RK kerk  in Halsteren, met veel belangstelling van cliënten van Tante Louis, een aantal familieleden en heel wat begeleiders. De viering stond in het teken van ‘75 jaar na de bevrijding’ van onze regio, in oktober 1944. De dankbaarheid jegens onze God en onze bevrijders was voelbaar!
Als maar liefst vijf voorgangers hebben we ons beste beentje voorgezet om er iets moois van te maken, samen met organist Edu de Goffau en de gelegenheidscantorij olv Annemiek Vogels. En na afloop was er gezelligheid en ontmoeting, met koffie, thee, iets heel lekkers en… (voor diverse mensen) een advocaatje.   
Vóór en nà zo’n viering vindt een enorme logistieke operatie plaats. Tientallen bewoners van de diverse locaties worden vervoerd  naar Halsteren en na afloop weer terug. Velen komen in hun rolstoel (en dus in rolstoelbusjes). Wat geweldig als dit allemaal weer lukt door de inzet van velen. Zo hebben we echt onze vrijheid gevierd! 
Op de terugweg naar Bergen op Zoom zag ik verschillende huizen waar de Canadese vlag wapperde. Geweldig! Want we mogen nooit vergeten wie hebben gevochten en (in veel gevallen) hun leven hebben gegeven voor ONZE vrijheid. Jonge mensen uit (vooral) Canada die dit land helemaal niet kenden maar die werden geroepen - of opgeroepen - om hier het gevecht met de bezetter aan te gaan…  Letterlijk on-voor-stel-baar. Om in diepe dankbaarheid heel erg stil van te worden. 
 
Ten slotte
Graag verzoek ik u om mij te betrekken bij uw wel en wee! - schrijft mijn collega Vermeulen regelmatig. Dat geldt ook voor mij. Als u belt naar 0164 31 44 66 of naar 06 17 24 64 10 wordt u direct (of als ik onderweg ben iets later) te woord gestaan. 
Als dit blad verschijnt, heb ik overigens enkele dagen (t/m 2 november) vrijaf. Maar de mobiele telefoon is altijd in de buurt.
Een hartelijke groet. W. Lolkema. 
 
Rond de kerken 17 okt 2019 Rond de kerken 17 okt 2019
Kerkdienst
Op 27 oktober hoop ik weer uw voorganger te zijn in onze kerkdienst. De cantorij zal aan de dienst meewerken. Omdat dit het weekend van 75 jaar na het einde van de oorlog is, zullen we ook bij de bevrijding stilstaan. De cantorij zal o.a. het Wilhelmus in zijn meest originele vorm zingen. Deze wijkt af van de bekende versie!  
In eerste instantie waren er mooie plannen voor een oecumenische bevrijdingsviering in Hoogerheide op zaterdagavond de 26e. Maar door enkele problemen aan Rooms-Katholieke kant kan dit ‘feestje’ niet doorgaan. Heel jammer! We hopen op en kijken uit naar een volgende gelegenheid. 
Meelezen
Op woensdagavond 16 oktober is er weer gelegenheid voor preekvoorbereiding c.q. meelezen. Dit heeft betrekking op de kerkdienst van 27 oktober. We gaan van start om 19.45 uur in de Oude Pastorie. Welkom!
En verder…
zijn er vérgaande plannen om een jeugdwerker aan te trekken voor de vier PKN-Gemeentes op de Brabantse Wal.  Er wordt nagedacht over een profiel voor deze vrouw/man en over de sollicitatieprocedure.
Ook de financiering is een belangrijk punt van aandacht. Voor de Gemeente in Bergen op Zoom is deze al rond, voor de andere drie Gemeentes (Halsteren/Nieuw-Vossemeer, Steenbergen en Woensdrecht) nog niet. Maar de vooruitzichten zijn positief!
Wat een prachtige culturele avond hadden we op donderdag 10 oktober! Carla Boven & Henk Kievit uit Hattemerbroek namen ons mee in het ontstaan en de geschiedenis van Taizé: de oecumenische broedergemeenschap in de Bourgogne waar elk jaar vele duizenden jongeren te gast zijn (en ook een X-aantal ouderen.) Ook maakten we kennis met Taizé zoals dat nu is.
Toen ik naar het filmpje uit 2012 keek en al die jonge mensen zag…, dacht ik aan mijn/ons eerste bezoek aan Taizé , met een clubje studiegenoten van de VU. Zomer 1979, in een geleende auto, veertig jaar geleden, ik was 22 jaar. We waren er een hele week en genoten van de spiritualiteit die je haast met de handen kon tasten. Al die jongeren en de prachtige diensten in de Verzoeningskerk. Heel eenvoudig, maar wat een mooie liederen en wat een weldadige stilte. Daarna was ik er een heel aantal keren, waarvan drie keer een hele week (in 1981,2002 en 2017.)
Na de uitleg van Henk & Carla was er een viering in de stijl van Taizé. Vooral het lied Bénissez le Seigneur werd helemaal gezongen zoals men dat in Taizé doet. Prachtig!
 
Ten slotte
Ik heb enkele vrije dagen vanaf woensdag 30 oktober t/m zaterdag 2 november. 
Collega Willem Vermeulen is zonodig paraat. 
Een hartelijke groet, vrede en alle goeds!
W. Lolkema.
 
Rond de kerken 3 okt 2019 Rond de kerken 3 okt 2019

Boeiende avonden!
De commissie Culturele Avonden en de oecumenische werkgroep Spiritualiteit  starten in de komende tijd weer met een nieuw jaarprogramma. De eerste culturele avond is op donderdag 10 oktober in ons kerkgebouw, aanvang 20.00 uur. Het wordt ongetwijfeld een heel boeiende bijeenkomst over Taizé. De broedergemeenschap van Taizé (Bourgogne, Frankrijk) is in de jaren veertig van de vorige eeuw ontstaan olv broeder Roger Schutz (1915 – 2005). Anno 2019 is het nog altijd een gastvrije gemeenschap waar jaar na jaar duizenden jongeren een week verblijven voor ontmoeting en voor het ontvangen van goed geestelijk voedsel. En voor uitwisseling en veel plezier.
De eerste van vijf spirituele avonden is op woensdag 20 november. De oecumenische werkgroep heeft dit jaar gekozen voor het jaarthema ‘Wees niet bang’. Verschillende sprekers nemen ons, vanuit hun deskundigheid, dit seizoen mee in deze thematiek. De spreker op 20 november is pastor en  theoloog Jan Brok, met het onderwerp: ‘Nieuwe vormen van spiritualiteit: dreiging of groeikans?’
Aanvang 19.45 uur, ontmoetingsruimte van de parochiekerk te Hoogerheide.
 
Kerkdienst
Op zondag 6 oktober hoop ik weer uw voorganger te zijn. Het wordt onze najaars-ZWO-dienst. We staan stil bij de situatie van de Rohingya in Bangla Desh. Bijna 1 miljoen Rohingya zijn de afgelopen twee jaar gevlucht van Myanmar (voorheen Birma) naar vluchtelingenkamp Kutupalong in Bangla Desh. Dat is niet alleen zeer ingrijpend voor de Rohingya maar ook voor de overheid van Bangla Desh. Onze ZWO-commissie heeft zich verdiept in deze situatie en samen met mij de dienst voorbereid. Het motto voor de dienst is: Wij willen naar huis, als het veilig is.
We vieren op deze zondag tevens het Heilig Avondmaal. Dat past bijzonder goed op een ZWO-zondag.
 
Ten slotte
Een hartelijke groet aan jou en u.
W. Lolkema.

 
 
Rond de kerken 29 aug 2019 Rond de kerken 29 aug 2019
Kijk hier voor de pastorale mededelingen.

Op zondag 1 september hoop ik opnieuw uw voorganger te zijn. Dan werkt het Dutch Christian Choir (DCC) mee aan onze kerkdienst. Het DCC is een West-Brabants koor dat regelmatig een koorreis maakt, in binnen- en buitenland. En in de periode tussen die reizen werkt men graag mee aan kerkelijke vieringen. En wij mogen hen verwelkomen op 1 september. Na afloop van de dienst is er zoals gebruikelijk koffie e.d. en bent u / jij hartelijk welkom om deel te nemen aan onze pubquiz. 
Dit wordt een boeiende quiz over allerlei uiteenlopende onderwerpen. Stokbrood en verschillende soorten soep zijn aanwezig.
Opnieuw een leuk evenement , op poten gezet door onze activiteiten-commissie.
 
Meelezen / preekvoorbereiding
De eerstvolgende bijeenkomst is op maandagavond 30 september om kwart voor acht in de Oude Pastorie. We proberen elk vers van de bijbel-hoofdlezing voor de daaropvolgende zondag goed te bekijken. En sommige verzen nemen we woord-voor-woord door. We bekijken verschillende vertalingen en de Hebreeuwse of Griekse bijbeltekst is onder handbereik, naast enkele commentaren. Een tamelijk vaste groep gemeenteleden doet hier elke keer aan mee. Maar een keer komen kijken en ‘op proef’ meedoen is natuurlijk mogelijk!
 
Ten slotte
Een hartelijke groet aan jou en u.
W. Lolkema.
 
 
Rond de kerken 11 jul 2019 Rond de kerken 11 jul 2019
Wat een zondag…de 23e juni.
We hielden onze langste dag-buitendienst bij zeer zomerse temperaturen. Onze handpalmen waren geopend naar het zonlicht, dat overvloedig tot ons kwam. Veel mensen zijn hiervoor in touw geweest: vlaggetjes-ophangers, koffiezetters, stoelensjouwers, soepkokers, liturgiemakers en nog veel meer. Gospelband Exodus die we al kenden van de TOP2000-dienst eind december vorig jaar is wederom heel enthousiast over de ontvangst en de genoten gastvrijheid.  En ze hebben zich weer geweldig laten horen! Dank aan allen (genoemd of niet-genoemd) die dit hebben mogelijk gemaakt.
En ook ’s middags op diezelfde zondag waren heel wat gemeenteleden actief. Want toen hadden we de regio-viering van Tante Louise bij de Broeders van Huijbergen. De Broeders zijn óók buitengewoon gastvrij. Diverse bewoners van Beukenhof in Putte, Margaretha in Huijbergen, Mariahove in Ossendrecht en Heideduin in Hoogerheide hebben genoten van een mooie liturgisch viering en van allerlei lekkernijen na afloop. En degenen die in de viering voorgingen èn de begeleiders van de  bewoners hebben óók genoten. Een zondag om dankbaar voor te zijn en om niet snel te vergeten.
Moderamen
Gedurende vele jaren ben ik op verschillende locaties lid geweest van een dagelijks bestuur van een kerkenraad, ook wel moderamen genoemd. En nu heb ik op onze kerkenraad verteld dat ik dit  in onze situatie mis, ook al omdat de kerkenraad niet elke maand vergadert. Met mijn dienstverband in deeltijd voel ik mij enigszins ‘zwemmen’.
Daarom heeft de kerkenraad besloten een bescheiden moderamen in te stellen. Dit is géén besluitvormend orgaan. Het bereidt vergaderingen van de kerkenraad voor, bespreekt lopende zaken en neemt beslissingen in gevallen die geen uitstel duiden. Het zal bestaan uit de voorzitter en scriba van de kerkenraad, de pastoraal ouderling en ondergetekende. 
In de vorige uitgave van dit blad
schreef ik iets over het verschijnsel ‘werk’. Hoe belangrijk is werk wel niet, professioneel of vrijwillig!
En hoe sta jij dan in je werk? vroeg iemand mij. Ik probeer mijn werk zo goed mogelijk te doen en geniet daarvan. In mijn vak/ambt is een beleving van ‘klaar zijn’ met je werk enigszins betrekkelijk, want dominees werken veelal vanuit hun eigen woning en dus is het werk ook thuis aanwezig. Vooral pastoraal werk is er bijna altijd. En daarin moet ik mijzelf echt grenzen opleggen.
Daarnaast maak ik ruimte voor vrijwilligerswerk. Zo belangrijk in onze samenleving! Ik ben vaste pianist van Ter Weel Vocaal, een zanggroep die verbonden is aan Zorggroep Ter Weel - de (zeg maar) Tante Louise van Zuid-Beveland. Dit kost mij ongeveer tien dagdelen per jaar. We maken heel veel bewoners van verschillende tehuizen erg blij met ons optreden, vier keer per jaar op verschillende locaties in Goes en omstreken. Daarnaast ben ik taalmaatje van een man uit China en een vrouw uit Polen, twee dertigers.
Over werk gesproken… Aangrijpend   vond ik het laatste optreden van Bernard Haitink in Nederland, in wat jaren zijn thuisbasis was: het Amsterdams Concertgebouw. Hij is nu negentig jaar en nam op 15 juni afscheid van het Nederlands concertleven met een uitvoering van de zevende Symfonie van Anton Bruckner. In al zijn kwetsbaarheid maar ook met al zijn kracht stond hij daar. De uitvoering van de Symfonie (gezien op YouTube) was subliem. Hier stond iemand die werkte met geweldige musici en in wie ‘werk’ en persoon volledig in elkaar versmolten. Prachtig.
 
Ten slotte
Een hartelijke groet aan jou en u.
W. Lolkema
 
Rond de kerken 20 jun 2019 Rond de kerken 20 jun 2019
Aan de berichten
over mw. De Jonge, mw. Janssens, mw. Colpaart en dhr. Zandee (zie de vorige uitgave van dit blad) heb ik op dit moment weinig toe te voegen. Wel heb ik mw. Colpaart onlangs in het Bergse ziekenhuis bezocht en niet in Sint Margaretha te Huijbergen. Ook ontving ik een bericht over uw vorige dominee Klaas Vos: hij moet binnenkort een operatie ondergaan. Wanneer en waar dat gaat gebeuren is nog niet bekend. We wensen hen allen veel geloof, hoop en liefde toe.
 
Op zondag 23 juni
hebben we onze Langste-Dag-kerkdienst. Want zo rond 21 juni beleven volgens de kalender de dag waarop het het langst licht is! We gaan er vanuit dat we de dienst in de buitenlucht achter ons kerkgebouw in Ossendrecht kunnen houden. Blijkt in de loop van de week van 16 juni het weer op die zondag toch te gaan tegenvallen, dan gaan we ‘gewoon’ naar binnen. (Neem sowieso een vest of een jas mee.) Gospelband Exodus uit Sliedrecht werkt mee.  En wie de TOP-2000-kerkdienst van eind december vorig jaar heeft meegemaakt, weet dat we daarmee muzikale kwaliteit in huis hebben.
Na afloop is er gelegenheid voor koffie e.d. en voor nog andere smakelijke etenswaren.
’s Middags hoop ik samen met enkele collega’s mee te werken aan een regio-viering vanuit Tante Louise in het prachtige huis van de Broeders van Huijbergen aan de Boomstraat.
 
Gefelicitaart!
Want ik hoorde over jongeren uit onze Gemeente die hun eindexamen hebben gehaald. In één geval was de situatie nòg mooier dan verwacht en moest er zelfs een extra vlag worden aangeschaft…! Ben je (nog) niet geslaagd? Da’s een tegenvaller. Sterkte en succes!
 
Vakantie
Ik heb vakantie vanaf maandag 24 juni t/m zondag 14 juli. Waarneming in spoedeisende situaties is geregeld met de drie collega’s van de Brabantse Wal.  De ouderlingen en diakenen van onze Gemeente zijn hiervan op de hoogte. Zie verder het laatste kopje van mijn kopij onder Protestantse Gemeente Bergen op Zoom.
 
Verhuisd
Onze verhuizing vanuit Krabbendijke naar Bergen op Zoom is alweer acht weken geleden. En de woning aan de Lepelaar 34 te BoZ wordt meer en meer ons plekje. Zowel vanuit de Bergse kerkelijke Gemeente als vanuit onze eigen Gemeente werden mijn vrouw Marjan en ik  verwend met boeketten bloemen en een prachtige plant. Welkom op jullie nieuwe stek. En veel geluk! - was zo ongeveer de boodschap. Hartelijk dank voor deze blijken van medeleven.
 
Werken om te leven
Onlangs ging het in Tijd (een zaterdagse bijlage van dagblad Trouw) over de betekenis van werk. Want je dagelijks werk, betaald of onbetaald, is belangrijk. Daar valt allerlei werk onder: dat wat je thuis doet - beroepsmatig, of in je huishouden. En het werk wat je elders doet - zeg: op kantoor of in je bedrijf.  Aan je werk ontleen je een belangrijk deel van wie je bent. Van je identiteit.
Mij valt op dat dagblad Trouw bij allerlei nieuws vaak hoog-opgeleide, zeer ambitieuze vrouwen en mannen betrekt.  Zij mogen, vanuit hun vakkennis, dingen uitleggen en duiden.
Maar de toon van het onderwerp Werk was anders en gaf me te denken. De journaliste constateert dat werken voor ‘brood op de plank’ veranderd is in een permanente zoektocht naar passie. ‘Bent u nog echt blij met uw baan? Ook nu u al vele jaren hetzelfde werk doet?’ Werkgeluk-goeroes  prediken: STOP met die middelmatige baan, gooi het roer om en volg je hart!
Vroeger werkte je om geld te verdienen. Maar in de jaren negentig ontstond het idee dat je van jezelf een merk kunt maken. Er kwam meer aandacht voor het individu: Wat wil ik? Waar word ik gelukkig van?
In het artikel wordt daartegen geageerd. Er is helemaal niets mis met een baan waarin je gewoon tevreden bent. Nog afgezien van het feit dat die ene ‘droombaan’ vaak niet binnen je bereik ligt.
Je doet je werk en zoekt ook naar geluksmomenten binnen je huidige baan. Haal je inspiratie uit de baan die je misschien al jaren doet? Prijs jezelf dan gelukkig!
Ik vond het een verfrissend verhaal. Gelukkig zijn op de plek waar je werkt en leeft. Meer godsdienstig gezegd: op de plek waar je gesteld bent. Of waar God jou roept.
En een paar weken later was er weer zo’n zeer hoog-opgeleide en ambiteuze dame van veertig jaar in de krant.  Professor in de scheikunde! Ze is trots op haar hoogleraarschap. Maar, zo zegt ze: ‘Ik ben ook actief in ons dorp.  Ik loop hard en help op de basisschool van onze zoon. Ik werk me dus niet over de kop. Dan maar geen Nobel-prijs.’ 
Ik werd helemaal blij van die mevrouw! Of laat ik me (62 jaar jong) nu in slaap sussen? Daar lig ik op mijn beurt dan niet wakker van.
 
Ten slotte
Een hartelijke groet aan jou en u.
En een goed begin van de zomer toegewenst.
W. Lolkema.
 
Verbintenis- en intrededienst ds. W. Lolkema. Verbintenis- en intrededienst ds. W. Lolkema.
Op zondag 11 november a.s. zal tijdens een bijzondere dienst ds. W. Lolkema intrede doen als 45ste predikant van onze gemeente. Aanvang van deze dienst is zoals gebruikelijk om 9:45 uur in ons eigen kerkgebouw te Ossendrecht. De Dienst van de Verbintenis (voorafgaand  aan de intrede) zal worden geleid door ds. J.H. van der Sterre uit Dordrecht. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om het echtpaar Lolkema te begroeten onder het genot van een kop koffie en wat lekkers.
Ds. Lolkema is vanaf 1 november 2018 in dienst van onze gemeente in een deeltijdfunctie. De komende maanden zal hij zich vooral bezighouden met kennismakingsbezoeken. Naast pastorale aandacht voor zieken en ouderen zal hij tevens kennismaken met de leden van de kerkenraad, vrijwilligers en andere gemeenteleden.
Zijn werkdagen zijn maandag en donderdag de gehele dag en vrijdagmiddag als hij op de zondag niet voorgaat in de eredienst van de Protestantse Gemeente Woensdrecht.
Voorlopig blijven ds. en mevr. Lolkema wonen in de pastorie van de Ontmoetingsgemeente te Krabbendijke: Drie minuten 16, 4413 GG Krabbendijke. In het voorjaar van 2019 hopen zij naar Bergen op Zoom te verhuizen. Ds. Lolkema is te bereiken onder tel.nr. 0113-60 32 73 en 06-17 246 410.
 
 
Onze nieuwe predikant. Onze nieuwe predikant.
Blij en dankbaar deelt de kerkenraad u mee dat ds. Wim Lolkema uit Krabbendijke het beroep naar onze gemeente heeft aangenomen. Een verheugende mededeling zo aan het begin van het nieuwe seizoen. In de persoon van ds. Lolkema menen wij een predikant te hebben gevonden die onze gemeente kan inspireren en bemoedigen.
Op 15 augustus j.l. hebben ds. en mevr. Lolkema zich voorgesteld aan onze gemeente. Alle aanwezigen waren het unaniem eens dat deze predikant past bij onze gemeente, waarna de kerkenraad op 23 augustus een beroep heeft uitgebracht.
Tijdens de kennismakingsavond hebben ds. en mevr. Lolkema een warm welkom gevoeld in onze gemeente. Zij hebben zich een goed beeld kunnen vormen van onze gemeente en het werk dat er ligt met het gevolg dat ds. Lolkema het beroep heeft aangenomen.
De verbintenisdienst van onze nieuwe predikant is voorlopig bepaald op zondag 11 november a.s. Hierover wordt u uiteraard nog nader geïnformeerd. In dankbaarheid en vertrouwen zien we ernaar uit dat ds. Lolkema straks onze gemeente geïnspireerd en betrokken mag gaan dienen. Met de komst van ds. Lolkema sluiten we een vacante periode af van ruim een jaar. Een hartelijk woord van dank aan de beroepingscommissie en consulent is hier zeker op zijn plaats. Wij zien de toekomst met vertrouwen tegemoet en hopen en bidden dat wij samen, als gemeente en de nieuwe predikant, een goede tijd zullen tegemoet mogen gaan.
Nu onze consulent ds. Ten Kate met emeritaat is, wordt deze taak tot de komst van Ds. Lolkema waargenomen door Ds. C. Biemond. Indien u dringend pastorale zorg nodig heeft, kunt met haar contact opnemen via tel.nr. 0164-85 85 14.
 
 
 

Inloggen


 

Kerkdienst
datum en tijdstip 25-10-2020 om 9:45 uur
De liturgie van de kerkdienst vindt u door op deze link te klikken.

Collecten:
1. PSC Antwerpen
2. Pastoraat en Eredienst
3. Kosten klein onderhoud kerkgebouwmeer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 01-11-2020 om 9:45 uur
De liturgie van de kerkdienst vindt u door op deze link te klikken.

Collecten:
1. ZWO [najaarszending KIA]
2. Pastoraat en Eredienst
3. Kosten klein onderhoud kerkgebouwmeer details

Inleveren kopij Rond de Kerken.
datum en tijdstip 04-11-2020 om uiterlijk om 20:00 uur
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 08-11-2020 om 9:45 uur
De liturgie van de kerkdienst vindt u door op deze link te klikken.

Collecten:
1. JOP
2. Pastoraat en Eredienst
3. Kosten klein onderhoud kerkgebouwmeer details

 
Eredienst:
Elke zondag om 9:45 uur
Laatst bekende uitzending
Volg ons op facebook

Adres Kerkgebouw:
[tevens postadres]
Dorpsstraat 10
4641 HW Ossendrecht
scriba@pkgw.nl
tel.nr.: kerk 0164-67 29 91

Algemeen bankrekeningnummer:
NL09 INGB 0005 6285 74
 
Privacyverklaring
Klik hier voor onze privacyverklaring
 
Auto ophaaldienst:
Wie graag naar de kerk wil, maar niet meer makkelijk loopt of fietst of geen auto rijdt, kan bellen met Hans den Daas, tel. 0164-769087. 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.