Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Woensdrecht
 
 
Nr. 4605 - Rond de Kerken 27 nov 2018. Nr. 4605 - Rond de Kerken 27 nov 2018.

De zon schijnt…
niet altijd maar op deze herfstmiddag half november wel. Overvloedig!  En ik ben op zoek naar de woning van één van onze gemeenteleden. Wàt een mooi land, deze gemeente Woensdrecht!  Het doet me weer héél even denken aan de vrijdagmiddagen op Curaçao als ik met mijn geprinte zondagse liturgie naar het kopiëerbedrijf reed en genoot van het uitzicht op de Caribische Zee (en soms, heel in de verte, Venezuela).
Maar DIT is Zuid-West-Brabant.  Móói land!


De kerkdienst van verbintenis en intrede
op 11 november ligt nog vers in mijn geheugen. En ik wil iedereen (dus ook jou en u persoonlijk!) hartelijk bedanken voor wat u eraan hebt gedaan om deze dienst te laten plaatsvinden èn slagen. Alle ouderen en jongeren die zich hebben ingezet voor de catering. Alle kerkenraadsleden. Cantorij en organiste. Typiste. En anderen die ik niet heb genoemd. Dus ook de consulente en de maakster van de prachtige liturgische schikking die bij ons thuis staat te pronken. En natuurlijk ook collega Hans van der Sterre uit Dordrecht die voorging in de Dienst van de Verbintenis.  Ook heb(ben) ik (we) erg genoten van de brieven die Hans den Daas voorlas.
Enkele mensen hebben op zakelijk gebied buitengewoon veel werk verzet om alles op 11 november te kunnen laten plaatsvinden. M.n. in het contact met de ‘hogere’ organen (classis e.d.) moesten er enkele vrij harde noten worden gekraakt, soms zelfs ‘te elfder ure’. Dat had o.a. te maken met mijn tijdelijk dienstverband èn met de tijdelijke détachering vanuit onze Gemeente naar de PG te Bergen op Zoom.  Het is ook verstandig en te begrijpen dat hier goed op wordt toegezien maar af en toe was het wel behoorlijk spannend. Afijn, op de elfde van de elfde heb ik er amper nog aan gedacht. Toen was er alleen nog maar het gebeuren zelf. En dat was goed! Ik hoop dat jij / u er ook een goede herinnering aan hebt.
 
Op zondag 9 december
hoop ik opnieuw in onze kerkdienst voor te gaan. Ik heb nog niet gekozen tussen (opnieuw) een hoofdstuk uit Openbaring of toch maar liever Lucas 3. Laat u dat er niet van weerhouden om aanwezig te zijn! En verder - zou die er komen? - denken we momenteel met enkele mensen na over een TOP2000-kerkdienst.
 
Pastorale zaken
Momenteel is mij niets bekend van ziekenhuisopnamen van gemeenteleden. Als u of één van uw huisgenoten moet worden opgenomen, hoor of lees ik dat graag van u. In dat geval doe ik mijn best om u een bezoekje te brengen. Als u dat op prijs stelt!
Intussen merk ik wat sommige gemeenteleden in hun rugzak meedragen. Verdriet om wat is gebeurd. Moeilijke elementen in hun levensgeschiedenis… Ik hoop dat zij onze God mogen ervaren, misschien wel vooral door medemensen met een luisterend oor.
Weer anderen hebben het prima naar hun zin. Ze genieten van hun dagelijks leven.  Aanstekelijk! Ook zij mogen worden genoemd en gezien.
 
Bijna drie komma zeven miljoen!
kijkers trok Boer Zoekt Vrouw (BZV) op zondagavond 18 november. Dat schrijf ik op 21 november, de internationale Dag van de Televisie, een initiatief van de Verenigde Naties sinds 1996.  Omroep Zeeland Radio besteedt er aandacht aan, met de vraag: Wat is jouw favoriete programma?   BZV is hèt onderwerp van gesprek. Sommigen moeten er niets van hebben; zij kijken liever naar een documentaire: real life!  Anderen zijn er lyrisch over. Hoe zit dat? Wat is het geheim? - vraag ik me af.
Even hardop denken: het camera- en montagewerk van BZV is subliem. We zien prachtige en romantische en vertederende plaatjes, gefilmd in ons eigen land. Maar we zijn ook getuige van grote tegenvallers en tranen: Jaap kiest immers voor haar en níet voor haar! En soms zien we ook de enorme leegte in een logeerweek. En het harde leven van agrariërs.
We kijken dus naar een intense vorm van wat menselijk leven is en daardoor worden we meegenomen. Het programma gaat over de hunkering naar zinvol samen-leven. Het raakt aan onze eigen levensgeschiedenis, maar het is (heel veilig!) NIET ons eigen leven. In een tamelijk verwarrende tijd zoals de onze voldoet BZV aan een behoefte op de zondagavond - waar we vanuit onze luie stoel naar mogen kijken. Het past ook bij deze tijd, waarin zoveel dingen (die ons vroeger als volk aan elkaar verbonden) zijn verdwenen. Oók elementen van een breed-gedeeld kerkelijk leven. Zo brengt de televisie ons ‘realistische verstrooiing’.
 
Ten slotte
Een hartelijke groet aan jou en u.
W. Lolkema.

 
Schrijven in het kerkblad… Schrijven in het kerkblad…

Als je als dominee in een nieuwe standplaats komt, moet je altijd even wennen. Ook aan het (voor jou) nieuwe kerkblad. Je weet nog niet zo goed de weg en hebt misschien ook nog niet zo veel te melden. Totdat je langzamerhand steeds beter in de Gemeente thuis raakt. En dàn denk je op den duur weleens: schrijf ik niet veel te veel in het kerkblad?
Ik hoop dat u mijn kennismakingsstukje in de vorige uitgave van dit blad hebt gelezen, bij de PG te Bergen op Zoom.
Een verhaaltje: mijn vrouw Marjan & ik waren in 2011 net een blauwe maandag op Curaçao - we waren nog druk aan het wennen aan het voor ons nieuwe land - en daar kwam één van de kerkvoogden: willen jullie in de redactie van het kerkblad? De gehele redactie was net opgestapt vanwege ‘uiteenlopende visies’. Het kwam er dus al snel op neer dat wij samen de redactie gingen vormen. We gingen wel op zoek, maar nieuwe redactieleden kwamen er niet. Dus werd ik de eindredacteur en Marjan deed de lay-out. Zij achter haar laptop in de woonkamer, ik in mijn werkkamer achter mijn computer. En de maandelijkse ‘vergadering’ deden we bij een kopje koffie op ons terras (de porch). Uiteraard altijd gekleed in zomerse outfit. We kregen telkens goede reacties. Ik ben graag met taal bezig en zo werd het werken aan VPG-Nieuws een maandelijks genoegen. (En soms een ergernis, als we achter allerlei mensen aan moesten bellen.)
En nu vind ik het leuk om in Rond de Kerken te schrijven!!
Ds. W. Lolkema

 
Verbintenis- en intrededienst ds. W. Lolkema. Verbintenis- en intrededienst ds. W. Lolkema.

Op zondag 11 november a.s. zal tijdens een bijzondere dienst ds. W. Lolkema intrede doen als 45ste predikant van onze gemeente. Aanvang van deze dienst is zoals gebruikelijk om 9:45 uur in ons eigen kerkgebouw te Ossendrecht. De Dienst van de Verbintenis (voorafgaand  aan de intrede) zal worden geleid door ds. J.H. van der Sterre uit Dordrecht. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om het echtpaar Lolkema te begroeten onder het genot van een kop koffie en wat lekkers.
Ds. Lolkema is vanaf 1 november 2018 in dienst van onze gemeente in een deeltijdfunctie. De komende maanden zal hij zich vooral bezighouden met kennismakingsbezoeken. Naast pastorale aandacht voor zieken en ouderen zal hij tevens kennismaken met de leden van de kerkenraad, vrijwilligers en andere gemeenteleden.
Zijn werkdagen zijn maandag en donderdag de gehele dag en vrijdagmiddag als hij op de zondag niet voorgaat in de eredienst van de Protestantse Gemeente Woensdrecht.
Voorlopig blijven ds. en mevr. Lolkema wonen in de pastorie van de Ontmoetingsgemeente te Krabbendijke: Drie minuten 16, 4413 GG Krabbendijke. In het voorjaar van 2019 hopen zij naar Bergen op Zoom te verhuizen. Ds. Lolkema is te bereiken onder tel.nr. 0113-60 32 73 en 06-17 246 410.
 

 
Onze nieuwe predikant. Onze nieuwe predikant.

Blij en dankbaar deelt de kerkenraad u mee dat ds. Wim Lolkema uit Krabbendijke het beroep naar onze gemeente heeft aangenomen. Een verheugende mededeling zo aan het begin van het nieuwe seizoen. In de persoon van ds. Lolkema menen wij een predikant te hebben gevonden die onze gemeente kan inspireren en bemoedigen.
Op 15 augustus j.l. hebben ds. en mevr. Lolkema zich voorgesteld aan onze gemeente. Alle aanwezigen waren het unaniem eens dat deze predikant past bij onze gemeente, waarna de kerkenraad op 23 augustus een beroep heeft uitgebracht.
Tijdens de kennismakingsavond hebben ds. en mevr. Lolkema een warm welkom gevoeld in onze gemeente. Zij hebben zich een goed beeld kunnen vormen van onze gemeente en het werk dat er ligt met het gevolg dat ds. Lolkema het beroep heeft aangenomen.
De verbintenisdienst van onze nieuwe predikant is voorlopig bepaald op zondag 11 november a.s. Hierover wordt u uiteraard nog nader geïnformeerd. In dankbaarheid en vertrouwen zien we ernaar uit dat ds. Lolkema straks onze gemeente geïnspireerd en betrokken mag gaan dienen. Met de komst van ds. Lolkema sluiten we een vacante periode af van ruim een jaar. Een hartelijk woord van dank aan de beroepingscommissie en consulent is hier zeker op zijn plaats. Wij zien de toekomst met vertrouwen tegemoet en hopen en bidden dat wij samen, als gemeente en de nieuwe predikant, een goede tijd zullen tegemoet mogen gaan.
Nu onze consulent ds. Ten Kate met emeritaat is, wordt deze taak tot de komst van Ds. Lolkema waargenomen door Ds. C. Biemond. Indien u dringend pastorale zorg nodig heeft, kunt met haar contact opnemen via tel.nr. 0164-85 85 14.

 
De beroepingscommissie en kerkenraad rapporteert. De beroepingscommissie en kerkenraad rapporteert.

Een spannende tijd, het erover eens zijn binnen de kerkelijke gemeente om een predikant te beroepen. Vertrouwelijkheid en discretie is een vereiste, met daarnaast zorgvuldigheid in de procedure. Uiteindelijk hebben we op de gemeenteavond op 15 augustus belangrijke beslissingen genomen om een predikant te gaan beroepen. Unaniem was de voordracht van de beroepingscommissie aan de kerkenraad die dan ook unaniem dat advies heeft overgenomen. Uitleg  over de gevolgde procedure gebeurde op de gemeenteavond. De stemming bij acclamatie was unaniem om de voorgestelde kandidaat te beroepen. Er zijn geen bezwaren ingebracht tegen de gevolgde procedure zoals gedaan  door de beroepingscommissie. De week waarin bezwaar maken mogelijk was is inmiddels verstreken.
J.l. donderdagavond is de officiele beroepingsbrief met addendum overhandigd aan de te beroepen predikant. Nu zijn we in afwachting of de beroepen predikant het beroep zal aanvaarden. Wij houden u op de hoogte.
 
Hartelijke groet van uw preses
namens de beroepingscommissie en kerkenraad,
Hans den Daas.
 

 
ROND DE KERSTVIERINGEN ROND DE KERSTVIERINGEN

Het doet me goed juist met de Kerst weer in jullie midden te zijn. Zowel in de kerstnachtdienst als in die van de kerstmorgen mag ik voorgaan. De laatste zal het karakter hebben van een zangdienst en waarin er volop ruimte is voor de kinderen, met een verhaal, liederen en mogelijkheid tot knutselen.
Aan de kerstnachtviering neemt de cantorij volop deel.
Zoals altijd staat het verhaal van Lukas 2 centraal. Daar zitten zoveel kanten aan dat het immer verrassend blijft en ons in de juiste richting kan zetten, op de been kan helpen in de wereld van nu, persoonlijk en maatschappelijk.
In de geschiedenis – al te menselijk – , in de greep van ijzeren wetten, vaak niet te controleren machten en krachten, met z’n kloven, angsten en onzekerheden komt uit immer onverwachte hoek, van ‘Boven’, een andere geschiedenis, een andere werkelijkheid, ingrijpend en bevrijdend.
Tegenover het ‘dogma’ van de ‘keizers’ mag de ‘doxa’, de bevrijdende jubel klinken van de hovelingen van wie werkelijk de wereld in Zijn hand heeft. Dat gedenken, vieren en herbeleven we alle zondagen, alle feestdagen, maar op een speciale manier met kerst. Dat vierend, daarvan ophoren en daarover zingen maakt Kerst echt tot een feest, waarop dan zeker ook gedronken en navenant gegeten mag worden.
 Klaas Vos

 
Bericht van onze voormalige dominee Bericht van onze voormalige dominee

Met Pinksteren nam ik afscheid als predikant en nu volgt na maanden nadenken, zoeken en regelen mijn afscheid als inwoner van Ossendrecht.
Dinsdag 28 november verhuis ik naar een appartement in een serviceflat te Naarden, dichtbij waar ik geboren en opgegroeid ben. Met veel herinneringen en toch ook pijn van loslaten hoop ik een nieuw thuis te vinden in een vertrouwde omgeving.
Ik verheug me op de kerstnachtviering en die van de kerstmorgen in jullie
midden.
Hartelijke groet,
Klaas Vos

 
 
 
 

Kerkdienst: 3e advent.
datum en tijdstip 16-12-2018 om 9:45 uur
Liturgie

Collecte:
1. Diaconie
2. Pastoraat en Eredienstmeer details

Jeugdclub [sinterklaasviering]
datum en tijdstip 16-12-2018 om 9:45 uur
meer details

Uitnodiging voor de kerstviering voor ouderen
datum en tijdstip 19-12-2018 om 14:45
meer details

 
Eredienst:
Elke zondag om 9:45 uur
Laatst bekende uitzending
Volg ons op facebook

Adres Kerkgebouw:
[tevens postadres]
Dorpsstraat 10
4641 HW Ossendrecht

tel.nr.: kerk 0164-67 29 91

Algemeen bankrekeningnummer:
NL09 INGB 0005 6285 74
 
Beheerders gezocht
Met ingang van 1 januari 2019 zoeken wij een aantal beheerders voor ons kerkgebouw. Hebt u tijd en zin om enkele taken uit te voeren, meldt u dan bij één van de kerkrentmeesters. U hoeft echt niet alles alleen te doen.
 
Privacyverklaring
Klik hier voor onze privacyverklaring
 
Auto ophaaldienst:
Wie graag naar de kerk wil, maar niet meer makkelijk loopt of fietst of geen auto rijdt, kan bellen met Hans den Daas, tel. 0164-769087. 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.