Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Woensdrecht
 
 
Resultaat van de boekenmarkt Resultaat van de boekenmarkt

De boekenmakrt van zaterdag 28 april heeft het leuke bedrag van € 118,00 opgebracht. De opbrengst gaat naar St. Maarten voor de kinderopvang.
Alle kopers en helpers hartelijk bedankt namens de boekenmarktcommissie.

 
Resultaat boekenmarkt 17 jan. 2018. Resultaat boekenmarkt 17 jan. 2018.

De boekenmarkt van zaterdag  17 januari j.l., heeft het leuke bedrag opgeleverd van € 180,00. Peter en Elcillia Kleinsmidt zullen dit bedrag meenemen als ze naar St Maarten gaan. Het geld zal naar de naschoolse opvang gaan, die na de orkaan Irma georganiseerd wordt door de kerk.
Alle kijkers, kopers en helpers hartelijk bedankt voor hun steun en inzet.

 
Kerstviering voor de ouderen Kerstviering voor de ouderen

Op woensdagmiddag 20 december jl. werden wij, de oudere gemeenteleden, hartelijk welkom geheten om met elkaar kerstfeest te vieren. De koffiekamer was smaakvol aangekleed, de koffie geurde en een traktatie, verzorgd door onze eigen ouderling/bakker Wim, stond klaar. Dat zette direct de toon. De mensen van de diaconale werkgroep hadden alles gedaan om de middag te doen slagen.
De sfeer was uitstekend. Wat een geestkracht was daar bij elkaar. Negentigers, tachtigers en zeventigers. De hele middag hebben we met elkaar verzorgd daar we geen dominee hebben.
De een nam de schriftlezing voor haar rekening. Anderen droegen een gedicht voor. Weer een derde verzorgde de overdenking. Er werd een mooi kerstverhaal voorgelezen. En gast organist Piet den Ouden wist ons door zijn inspirerende orgelspel te vormen tot welhaast een koor.
Aan het einde van de middag werden we verrast met een heerlijke maaltijd. En welke gemeente heeft een voorzitter die niet alleen goed in zijn ambt is maar ook nog eens de lekkerste salades maakt? Juist, de Protestantse gemeente Woensdrecht.
We begonnen de maaltijd met het uitspreken van een, voor velen vertrouwd, liturgisch gebed: "O Vader, die al ’t leven voedt, kroon onze tafel met uw zegen.” Enz. We waren even terug in de huiskamers van onze jeugd.
De avond besloten we met het zingen van een avondlied. Er is weinig gelegenheid om met elkaar avondliederen te zingen, dus iedere kans wordt gegrepen. We moedigden elkaar aan om ook eens een avondlied als gebed voor het slapen gaan op te zeggen of te lezen. Het geeft zo’n vertrouwen.
Bemoedigd gingen we naar huis, in de zekerheid dat we niet alleen in het leven staan. “Er is een Kind voor ons geboren.” En dat Kind geeft ons de kracht om elkaar vast te houden.
Diaconale werkgroep, namens alle aanwezigen hartelijk dank!
Gerie Luijendijk-Hordijk

 
Collecte kerstnachtdienst 24 december Kinderen in de Knel Collecte kerstnachtdienst 24 december Kinderen in de Knel

Hoop voor Syrische vluchtelingenkinderen.
Syrische kinderen groeien op met dagelijks angst en gevaar waar ze voor moeten vluchten. Sommigen hebben nooit vrede gekend. Scholen zijn gesloten of verwoest. In relatief veilige gebieden zijn de klassen overvol door de vele vluchtelingenkinderen.
De Raad van Kerken helpt deze vluchtelingen kinderen in Syrië met bijles, boeken en ondersteunt hen en hun ouders met de verwerking van hun trauma’s. We mogen deze generatie kinderen toch niet verloren laten gaan?
de Diakonie

 
Collecte 12 november 2017 Collecte 12 november 2017

Kinderen die opgroeien in een asielzoekerscentrum hebben voordat ze naar Nederland kwamen traumatische dingen meegemaakt. En als ze eenmaal hier zijn krijgen ze nog meer te verwerken;  verdrietige mensen om je heen, steeds weer verhuizen en niet zeker zijn of je wel hier mag blijven!
Kerk in Actie zet zich met nog andere organisaties in voor deze kinderen. Er worden allerlei activiteiten georganiseerd, zoals recreatie en sport in de asielzoekerscentra ener is de mogelijkheid een beroep te doen op rechtshulp of juridische bijstand. Met deze collecte steunt u de inzet van Kerk in Actie voor deze kinderen.
de diaconie.

 
De boekenmarkt De boekenmarkt

Al 7 jaar verkopen we boeken en de opbrengst gaat naar diverse goede doelen. Een kleine groep van vrijwilligers sjouwt en verkoopt.
Iedere keer opnieuw een mooie presentatie van boeken welke op type boek opgesteld worden en deels verkocht worden.
Soms met weinig inkomsten maar ook met onverwachte hoge inkomsten.
De huidige vrijwilligers willen graag versterking/vervanging van hen, het wordt  allemaal een beetje te veel. Meld u aan, dan kunnen we doorgaan en niet stoppen!

 
Opbrengst collecte 2 juli 2017. Opbrengst collecte 2 juli 2017.

De collecte van 2 juli voor het kindervakantiewerk in Woensdrecht heeft € 136,21 opgebracht. Samen met Caritas van parochie De Bron wordt het met de opbrengst van deze collecte mogelijk gemaakt dat alle kinderen in de gemeente Woensdrecht mee kunnen doen aan dit kindervakantiespel.
Hartelijk dank.

 
18 jun 2017: collecte terugkeerhuis asielzoekers. 18 jun 2017: collecte terugkeerhuis asielzoekers.

Bij de collecte van 18 juni: Hulp voor uitgeprocedeerde asielzoekers. In het terugkeerhuis wordt er samen met betrokkenen aan gewerkt om belemmeringen voor terugkeer weg te nemen.
Vreemdelingen die niet zijn toegelaten tot Nederland hebben hier geen perspectief. Zij dreigen vanuit de vreemdelingenbewaring op straat te komen, omdat zij geen recht hebben op voorzieningen. In hun land van herkomst zien zij vaak ook geen perspectief.
Stichting INLIA biedt praktische hulp en juridische en financiële ondersteuning aan dakloze en uitgeprocedeerde asielzoekers.
Sinds december 2009 is er voor deze mensen het Transithuis (terugkeerhuis). Hier worden de betrokkenen opgevangen en voorbereid op hun terugkeer.
KerkinActie vraagt hiervoor uw steun.

 
26 mrt 2017: collecte Pauluskerk. 26 mrt 2017: collecte Pauluskerk.

Deze zondag is de eerste collecte bestemd voor het werk van de Pauluskerk in Rotterdam. De Pauluskerk is een begrip in Rotterdam en ver daarbuiten. Mensen in de knel kunnen er terecht voor tijdelijke opvang; mensen zonder papieren, verslaafden en daklozen.
Mensen ontmoeten daar elkaar om verhalen te delen en elkaar te ondersteunen, om samen te eten en om gebruik te maken van het spreekuur van predikant, arts of maatschappelijk werker.
De Pauluskerk heeft als doel om mensen in de knel nieuw perspectief te bieden en hen te helpen om weer mee te doen in de maatschappij, zodat zij kunnen werken aan hun toekomst. KerkinActie steunt de Pauluskerk. Wij ook …..

 
22 mrt 2016: lunch voor ouderen en alleengaanden. 22 mrt 2016: lunch voor ouderen en alleengaanden.

Vindt u het leuk om elkaar te ontmoeten en in een gezellige sfeer met elkaar te lunchen? Kom dan op woensdag 22 maart om 12 uur naar de Oude Pastorie. De diaconale werkgroep heeft dan een uitgebreide lunch voor u klaar staan. Via een collecte bent u vrij om een bijdrage te geven.
Graag aanmelden via de intekenlijst die in de Oude Pastorie ligt of bij Sarie Seip, tel. 0164-61 69 23.

 
05 mrt 2016: collecte Rudolphstichting. 05 mrt 2016: collecte Rudolphstichting.

De eerste collecte is bestemd voor het werk van de Rudolphstichting in het jeugddorp De Glind. Deze stichting maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren worden opgevangen, omdat thuis wonen niet meer kan.
Het kan dan gaan om mishandeling of verwaarlozing, maar ook om kinderen met lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen of gedragsproblemen. Samen met hun gezinshuisouders wonen zij in een eigen woning in het jeugddorp.
De Rudolphstichting is eigenaar van de grond en de gebouwen en zorgt voor verschillende voorzieningen in het dorp, zoals het zwembad, de kinderboerderij en het dorpscentrum, de Glindster. In dit centrum zijn veel naschoolse activiteiten, waaronder sporten of muziek maken, maar er zijn ook horeca- en concertmogelijkheden. Via een leertraject kunnen jongeren er praktijkervaring opdoen in de horeca. Zo krijgen ze de kans die ze verdienen.
Kerk in Actie steunt het werk van De Glind van harte. U ook?

 
Samen tegen armoede. Samen tegen armoede.

In de gemeente Woensdrecht kampen ruim 700 huishoudens hiermee. Onlangs hebben de gemeente en veel andere organisaties een armoedepact ondertekend om gezamenlijk de strijd tegen de armoede aan te gaan door onderling contacten te leggen, samen te werken en initiatieven te nemen.
Ook de Diaconie van onze Protestantse Gemeente tekende dit pact en heeft al contact gelegd met Caritas van Parochie De Bron. Er zijn al voorzieningen om mensen te helpen die het nodig hebben: regelingen omtrent gezondheidszorg en belastingen; om een dagje weg te kunnen of nieuwe kleding te kopen; om kinderen de mogelijkheid te geven voor sport, vrijetijdsbesteding of schoolreisjes, dus “om gewoon mee te doen”. Maar het voorkomen van armoede is nog belangrijker. Bij de gemeente Woensdrecht zijn mensen die de regelingen en instanties kennen, bv. door budgetbegeleiding in geval van schulden. Krijgt u signalen, geef die dan door; de diaconie wil er alles aan doen om een helpende hand te bieden.
Vanuit onze kerkgemeenschap is er het Open Huis voor statushouders gekomen; ook daarin wordt nu samengewerkt door veel vrijwilligers met allerlei verschillende achtergronden. Maar ook voor anderen willen we er zijn.
Als Diaconie staan we open voor elke vorm van hulpverlening, ook met betrekking tot armoede, voor ieder mens jong of oud.

 
15 jan 2017: Collecte voor Oecumene. 15 jan 2017: Collecte voor Oecumene.

In deze tijd van tegenstellingen is het belangrijk om naar samenwerking en verbondenheid te zoeken. In de Wereldraad van kerken werken honderden verschillende kerken, waaronder de Protestantse Kerk met elkaar samen. Met een aantal andere kerken is de Protestantse Kerk lid van de Raad van Kerken. Daarin zijn wij als kerk betrokken bij wat christenen wereldwijd verbindt. Deze collecte maakt het mede mogelijk gelovigen over de hele wereld met elkaar te verbinden.

 
Kerstcollecte 2016. Kerstcollecte 2016.

De kerstcollecte staat in het teken van verstandelijk beperkte kinderen in Pakistan. De stichting NOAD, een samenwerkingsverband van drie christelijke organisaties in Pakistan, werkt daar aan een speciaal gehandicaptenproject. Bedoeld om voor deze kinderen betere leefomstandigheden te creëren. In de kleine, arme plattelandsdorpen in Pakistan is nagenoeg geen zorg voor deze kinderen. Ze worden verborgen gehouden. De ouders weten niet goed hoe ze om moeten gaan met verstandelijk beperkte kinderen en schamen zich ervoor. Of ze zien het zelfs als een straf van God. Met uw gift krijgen de ouders ondersteuning om hun kinderen de zorg, liefde en aandacht te geven die broodnodig is. Door hulp in de vorm van kennis over de rechten van het kind, onderwijs en medische zorg, gaan de kinderen weer deel uitmaken van de samenleving. Ouders leren in zelfhulpgroepen hoe zij hun kind een plek in het gezin kunnen geven. Ze ontwikkelen zich beter en komen tot bloei. Kinderen van God, die gezien mogen worden.
Geef met liefde uw gift voor deze kinderen.

 
21 dec 2016: kerstviering ouderen. 21 dec 2016: kerstviering ouderen.

Uitnodiging voor de kerstviering voor ouderen.
Op woensdag 21 december 2016 van 14.45 uur tot 18.00 uur is de kerstviering voor ouderen in de Oude Pastorie naast onze kerk. U bent van harte welkom vanaf 14.15 uur. We sluiten de viering af met een gezamenlijke maaltijd.
Wilt u zich a.u.b. aanmelden voor 12 december op de intekenlijst in de kerk of bij Sarie Seip, tel.0164-61 69 23. U kunt ook aangeven of u vervoer nodig heeft.

 
Alleengaanden. Alleengaanden.

Ook voor deze mensen in onze gemeenschap is speciale aandacht, een heerlijke en gevarieerde maaltijd, klaargemaakt door onze gastvrouwen. Deze avond dus niet alleen eten met het bord op schoot of zomaar iets uit de hand – maar gezellig met elkaar aan een gedekte tafel.
Het eten was heerlijk! Jammer dat er zo weinig gasten waren, maar zeven. Zes vrouwen en één man. Was de vrijdagavond niet zo geschikt? Het was wel gezellig.
Namens alle aanwezigen hartelijk dank aan gastvrouwen en chauffeurs.
 
N. Janssens-Boeren

 
13 nov 2016. 13 nov 2016.

Op 13 november is de eerste collecte bestemd voor de voedselbank Goed Ontmoet. Voor veel mensen in onze regio is de voedselbank nog steeds van levensbelang. Tijdens de economische crisis van de laatste jaren is het begrip voedselbank bij steeds meer mensen ingeburgerd geraakt. Ook bij hen die er geen gebruik van hoeven te maken. Ca. 150 vrijwilligers werken eraan om de zaak draaiende te houden in het centrale magazijn in Bergen op Zoom en bij de diverse uitgiftepunten in de omliggende plaatsen.
De voedselbank is afhankelijk van giften in natura van supermarkten en bedrijven, boeren en tuinders,.die hiermee ook de voedselverspilling bestrijden. Dit voedsel moet ook vervoerd  en uitgedeeld worden volgens de eisen van de Voedsel- en Warenautoriteit. Dus werd er geïnvesteerd in de aanpak van hygiëne en zijn er koelkasten en koelbussen aangeschaft.
De voedselbank voorziet duidelijk in een behoefte is de laatste jaren gebleken. “Afhankelijk zijn van de voedselbank kan iedereen overkomen”. De diaconie beveelt deze collecte van harte aan.

 
18 sep 2016. 18 sep 2016.

Op zondag 18 september is de landelijke collecte van de Protestantse Kerk  bestemd voor het vredeswerk van Kerk in Actie en PAX. Met de opbrengst van de collecte ondersteunt Kerk in Actie initiatieven van mensen die, ondanks alles toch blijven geloven dat je vrede kunt leren.
Zoals in Syrie waar onderwijzers met steun van PAX scholen hebben opgericht, waar kinderen met allerlei culturele en religieuze achtergronden samen les krijgen. Behalve lezen en rekenen leren ze om verschillen te overbruggen en respect te hebben voor elkaar.
In de vluchtelingenkampen in Griekenland steunt Kerk in Actie de Grieks Evangelische Kerk die de vluchtelingen noodhulp en pastorale zorg biedt. In Nederland ondersteunt Kerk in Actie organisaties die opkomen voor de belangen en het welzijn van mensen die in ons land een veilig bestaan zoeken.
De collecte van a.s.zondag is voor dit doel bestemd. Ook kunt u een bijdrage overmaken op rekening NLINGB0001124689 t.n.v. Diaconie  Prot. Gemeente  Woensdrecht

 
17 mrt 2016: soberheidsmaaltijd. 17 mrt 2016: soberheidsmaaltijd.

De jaarlijkse soberheidsmaaltijd wordt gehouden op 17 maart 2016. Het begint om 18:00 uur, maar vanaf half zes kunt u inlopen. In de veertigdagentijd is de soberheidsmaaltijd een goede traditie.
De soberheid verwijst naar het vasten, maar de maaltijd verwijst naar activiteit. Uiteraard zal de maaltijd eenvoudig, maar zeker voedzaam en lekker zijn. Volwassenen en kinderen, iedereen is van harte welkom. In de pastorie ligt een intekenlijst of u kunt contact opnemen met Henny Tamboer, tel. 0164-61 34 65.
Vanaf 13:00 uur wordt er ook gewerkt in de kerktuin, wellicht een goed idee om eerst de handen uit de mouwen te steken, alvorens aan tafel te gaan

 
20 feb 2016: boekenmarkt. 20 feb 2016: boekenmarkt.

Op zaterdag 20 februari 2016 is er weer een boekenmarkt van ’s morgens 11.00 uur tot ca. 15.30 uur. Opnieuw een kans om voordelig boeken aan te schaffen. Er zijn weer nieuwe boeken ingebracht, maar nog meer boeken zijn altijd heel welkom. Wilt u nog boeken inbrengen, dan kan dat vrijdag 19 februari tussen 13.30 en 15.00 uur.
Heeft u boeken die opgehaald moeten worden, belt u dan met Janneke de Jonge: 0164-67 45 34.

 
 
 
 

Kerkdienst
datum en tijdstip 22-07-2018 om 9:45
Liturgiemeer details

 
Privacyverklaring
Klik hier voor onze privacyverklaring
 
Wij zoeken een dominee [m/v]
Klik hier voor de profielschets
 
Eredienst:
Elke zondag om 9:45 uur
Laatst bekende uitzending
Volg ons op facebook

Adres Kerkgebouw:
[tevens postadres]
Dorpsstraat 10
4641 HW Ossendrecht

tel.nr.: kerk 0164-67 29 91

Algemeen bankrekeningnummer:
NL09 INGB 0005 6285 74
 
Auto ophaaldienst:
Wie graag naar de kerk wil, maar niet meer makkelijk loopt of fietst of geen auto rijdt, kan bellen met Hans den Daas, tel. 0164-769087. 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.