Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Woensdrecht
 
 
Een bericht van de voorzitter Een bericht van de voorzitter
Het jaar 2019 is weer verledentijd; voor velen een mooi jaar, maar voor anderen wellicht een jaar vol verdriet met zorgen en verlies. Laten we vooral blijven omzien naar de mensen die het zwaar hebben en hen aandacht en wellicht troost geven.
Mag ik u allen namens de kerkenraad veel heil en zegen toewensen voor het jaar 2020? Een oude wens, al tijden in gebruik, maar nog steeds een wens die allesomvattend is.
Het afgelopen jaar kenmerkt zich door een vol jaar met onze predikant Dominee Lolkema, die een verbintenis in 2018 met onze kerkgemeenschap aanging.
Fijn om een herder te hebben die nu bekend is bij velen in onze gemeente.
Dominee ging in 18 diensten voor met nog enkele bijzondere diensten.
De invulling door gastpredikanten is goed verlopen zo ook de organisten.
Mooie diensten hebben we gehad met nog vers in het geheugen de dienst verzorgd door de jeugd die verfrissend en bijzonder goed voorbereid was.
Maar ook de kerstnacht was een dienst waarin veel gezongen werd met een liturgie die traditioneel, maar ook verfrissend was.
Meer dan 100 bezoekers in deze dienst hetgeen borg stond voor een geweldige sfeer tijdens en erna onder het genot van een hapje en Glühwein.
Laten we er naar uitzien om ook in 2020 de vieringen met elkaar als gemeente in de kerk te vieren waarbij gasten meer dan welkom zijn.
Met een warme groet,
Uw voorzitter Hans den Daas
 
Gemeenteavond 15 aug 2018 Gemeenteavond 15 aug 2018
De kerkenraad is blij u te kunnen uitnodigen voor een gemeenteavond en wel op woensdag 15 augustus a.s. aanvang om 20.00 uur.
Wij willen u dan laten kennismaken met de dominee die wordt voorgedragen door de beroepingscommissie. De kerkenraad heeft in dankbaarheid de voorgestelde kandidaat geaccepteerd en zal na wederzijdse kennismaking, gehoord de gemeente een beroep kunnen uitbrengen. Voor deze kennismaking nodigen wij u dus uit.
Natuurlijk is iedereen welkom. Formeel moet er op enig moment gestemd worden. Alleen belijdende kerkleden hebben stemrecht. Wij ontmoetten u graag op 15 augustus a.s. in ons kerkgebouw te Ossendrecht. Voor mensen die geen vervoer hebben is de autodienst paraat.
 
Bevestiging ambtsdrager Bevestiging ambtsdrager
Op 25 maart 2018 komt een nieuwe ambtsdrager de kerkenraad versterken.
Door de kerkenraad wordt Dick van Arkel als nieuwe kerkrentmeester voorgedragen. Binnen het college van kerkrentmeesters zal hij de functie van facilitaire zaken gaan vervullen.
Mochten er bezwaren zijn tegen deze voorgenomen benoeming, dan kunnen die schriftelijk en ondertekend gezonden worden aan de scriba, Charlotte Statema.
 
 
 
Wijziging ambtsdragers Wijziging ambtsdragers
NIEUWE KERKRENTMEESTER EN AFSCHEID VAN AMBTSDRAGERS
In het kerkblad is al gemeld en in de dienst van 10 december 2018 is al afgekondigd dat twee nieuwe ambtsdragers de kerkenraad komen versterken en dat van de scriba afscheid wordt genomen. Ook de samenstelling van het college van kerkrentmeesters en de diaconie zullen gaan veranderen.
Door de kerkenraad wordt Mario de Veij als nieuwe kerkrentmeester voorgedragen, zonder als ambtsdrager te worden bevestigd. Binnen het college van kerkrentmeesters zal Mario de Veij de functie van penningmeester gaan vervullen. Mochten er bezwaren zijn tegen deze voorgenomen benoeming, dan kan een bezwaar schriftelijk en ondertekend gezonden worden aan de voorzitter van de kerkenraad, Hans den Daas.
Mario de Veij neemt het penningmeesterschap over van Geert Tamboer. Geert stopt als ouderling-kerkrentmeester en in de dienst van 14 januari 2018 zullen wij afscheid van hem nemen. Hij heeft twee jaar de functie van penningmeester vervuld en zoals een penningmeester betaamt, heeft hij goed op de centjes gelet! Ook zullen we afscheid nemen van Pim Breen. Pim is vele jaren als kerkrentmeester actief geweest. Hij hield zich voornamelijk bezig met facilitaire zaken en onder zijn leiding zijn er heel wat klussen in het kerkgebouw prima geklaard! Tijdens de vergadering van het college van kerkrentmeesters op 9 januari 2018 zullen we van Pim afscheid nemen. Beide heren willen we hartelijk danken voor hun voortreffelijk inzet in de afgelopen jaren!
Janneke de Jonge heeft onlangs te kennen gegeven dat ze als ouderling-diaken wilt stoppen. Ook van haar zullen we in dienst van 14 januari 2018 afscheid nemen. Als diaken heeft zij met hart en ziel vele jaren de diaconie en de zendingscommissie gediend. Janneke is een echte diaken en we danken haar voor al haar inzet voor de mensen die hulp echt nodig hebben!
 
Beroepingswerk Beroepingswerk
Zoals reeds eerder bekend is gemaakt, mogen we een nieuwe dominee beroepen voor een deeltijdfunctie van 50%. Inmiddels zijn we een eind op weg met het samenstellen van een beroepingscommissie. Om te komen tot een profielschets voor de te beroepen predikant willen we graag zorgvuldig te werk gaan. Daarom gaan wij u als gemeente horen omtrent de op te stellen profielschets. Op 1 oktober a.s. willen wij dan ook een gemeente”avond” houden. We doen dit omstreeks 11:00 uur aansluitend aan de reguliere kerkdienst van deze zondag. U bent van harte uitgenodigd om hier bij aanwezig te zijn en op positieve wijze met ons mee te denken.
 
Goed nieuws en minder goed nieuws….. Goed nieuws en minder goed nieuws…..
Het goede nieuws is dat we goedkeuring hebben middels een solvabiliteitverklaring om een dominee te beroepen voor 50 %.
Maar als we naar het predikantenbord kijken hebben we vele dominees gehad die voor 100 % in dienst waren en betaald werden.  
Inderdaad de vrijwillige bijdragen lopen de laatste jaren terug deels door een vertrek uit de burgerlijke gemeente en deels door het overlijden. We teren in op ons gespaarde kapitaal.
Uiteindelijk mogen we voor 5 jaar een predikant voor 50 % in dienst nemen. Vijf jaar lijkt best een lange tijd ,…..maar die tijd is zo om en dan?
De kerkenraad zal zich moeten bezinnen om hogere inkomsten binnen te krijgen, het gaat om de toekomst van onze kerk.
Na de mooie dienst geleid door Ds. Ina Koeman met 82 kerkbezoekers realiseer je je opnieuw, dat we onze  kerk en gemeenschap moeten behouden, een kerkgemeenschap die leeft en bruist en waar je de voorganger ziet genieten van de mooie zang en stille aandacht.
Beroepingscommissie
Nu we een predikant gaan zoeken willen we de gemeente graag horen hoe de profielschets van deze predikant zou moeten zijn. Hiertoe zal binnenkort een gemeenteavond worden belegd.
Daarnaast is er een verzoek zich aan te melden om zitting te nemen in de beroepingscommissie die aan de hand van de profielschets een predikant zal voordragen.
 
 
 
De Ambtsdragers De Ambtsdragers
We hebben nu wel een hele minimale kerkenraad wat betreft het aantal. De kerkraadsleden zijn veelal de leden die meerdere malen in hun leven dit werk gedaan hebben. En natuurlijk zie je de leeftijden stijgen, kortom we hebben in onze kerkenraad een sterke behoefte aan nieuwe aanwas.
Vaak is men te bescheiden om zich te melden voor een ambt, we gaan dan ook zeker verzoeken doen om het bekleden van het ambt in overweging te nemen.
 
Nieuw liedboek(je) van Ds. Vos. Nieuw liedboek(je) van Ds. Vos.
In het vorige kerkblad schreef  Ds. Vos er al iets over en tijdens zijn afscheidsreceptie werden de eerste paar exemplaren van het boekje  met door hem geschreven liederen uitgereikt.
Wij hebben in onze gemeente reeds meerdere van deze 40 liederen gezongen. Prachtige teksten en zodanig geschreven dat zij gezongen kunnen worden op de mooiste melodieën uit ons liedboek.
Het is zelfs niet uitgesloten dat er door een musicus-componist nog eigen muziek bij geschreven wordt. Wij bevelen een bestelling van harte aan. Waarom niet meerdere besteld? Het is een leuk cadeautje!
De prijs van het boekje  bedraagt € 10.– en een eventuele winst gaat naar een goed doel, waarschijnlijk het Guatemala project dat onze gemeente regelmatig ondersteunt.
De productiewijze is zodanig dat men op aanvraag ieder gewenst aantal exemplaren drukt. Dat betekent dat eerst alle bestellingen verzameld worden en dan pas de drukker een opdracht krijgt. Tussen betaling en beschikbaarheid zit dus enige tijd.
Wij hopen van harte dat ook buiten onze gemeente belangstelling bestaat. De prijs wordt dan verhoogd met €4.–, zijnde de prijs van een brievenbus pakje bij Post NL.
Bestellen:
• Op de intekenlijst die in de kerk ligt en dan onmiddellijk per bank betalen (liever niet contant)
• Bij voorkeur per e-mail:  scribapkgw@gmail.com.
Indien u toezending per post wenst het adres niet vergeten, anderen treffen t.z.t. het boekje in de kerk aan.
• Betalen op rekening NL09INGB0005628574 t.n.v. Prot. Gemeente te Woensdrecht onder vermelding “liedboekje Ds. Vos”.
 
 
Afscheid Ds. Klaas Vos. Afscheid Ds. Klaas Vos.
D.V. 4 juni a.s. zal dominee Klaas Vos voorgaan in zijn afscheidsdienst van onze kerkelijke gemeente.
Aanvang van de dienst is zoals gebruikelijk 9.45 uur.
De afscheidsreceptie zal dezelfde dag ’s middags vanaf 3.00 uur plaatsvinden in de oude pastorie en de kerkzaal van ons kerkgebouw.
U bent allen van harte uitgenodigd om dit afscheid bij te wonen.
Hans den Daas, voorzitter
 
Nieuwe ambtsdrager. Nieuwe ambtsdrager.
Kees Colpaart is bereid gevonden om toe te treden tot de kerkenraad als ouderling-kerkrentmeester. Dat is zeer verheugend nieuws. Kees beheert onze website, wat hij zal blijven doen. Als kerkrentmeester zal hij zich voornamelijk bezighouden met alle aspecten van communicatie.
Bezwaren kunnen ingediend worden, maar wij hopen dat u met vreugde hem in het ambt zou willen ontvangen. Het is de bedoeling om ook hem op 5 maart te bevestigen.
 
Komende en gaande ambtsdragers. Komende en gaande ambtsdragers.
Het is met groot genoegen dat wij kunnen melden dat de heer J.A. (Hans) den Daas bereid is gevonden om het ambt van ouderling op zich te nemen en de functie van voorzitter van de kerkenraad te vervullen. Zijn bevestiging tot ambtsdrager is voorzien op zondag 5 maart. De mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen tegen deze voorgenomen  benoeming kan schriftelijk plaats vinden per brief gericht aan de kerkenraad of per e-mail gericht aan de scriba.
In dezelfde dienst nemen wij afscheid van Wim van Geest als voorzitter kerkrentmeester. Hij heeft gedurende een lange periode met veel deskundigheid en inzet onze gemeente gediend.
 
Vertrek Ds. Klaas Vos. Vertrek Ds. Klaas Vos.
In het laatste kerkblad gaf de kerkenraad u informatie over de contractaanpassing die de kerkenraad en ds.Vos zijn overeengekomen. De inzet zou teruggebracht worden naar een 50% dienstverband, voornamelijk door het terugbrengen van het aantal diensten waarin ds.Vos zal voorgaan.
De inspanningen van de dienstvoorbereidingen in december in combinatie met de vooruitgang in de gezondheid van ds. Vos, die veel te langzaam gaat, heeft er toe geleid dat ds.Vos heeft besloten, gebruikmakend van de normale regeling binnen ons contract, dit contract met ons per 30 juni a.s. te beëindigen.
De kerkenraad heeft begrip voor de afwegingen van ds.Vos.  Het is uitermate jammer dat op deze wijze een bijzonder goede en fijne samenwerking haar eind gaat vinden.
Wij zijn blij dat we nog een aantal maanden kunnen genieten van zijn inzet en betrokkenheid en hopen dat de genomen beslissing hem lucht en ruimte geeft om aan zijn herstel toe te komen.
De kerkenraad gaat zich beraden op de situatie die gaat ontstaan. In onderling overleg, in overleg met u als gemeente en met adviserende raden van onze landelijke kerk zullen er richtingen gekozen moeten worden hoe we verder gaan.
We hebben eerder periodes gekend waarin we vacant waren. Als we onze onderlinge betrokkenheid blijven tonen in woord en daad, zullen we onze toekomst positief blijven zien.
 
 
 

Inloggen


 

Kerkdienst
datum en tijdstip 14-07-2024 om 9:45 uur
Filmdienst:  Wim van Geest
Klik hier voor de liturgie van deze zondag

Collecten:
1. ZWO
2. Pastoraat en Eredienst
3. Onderhoud kerkgebouwmeer details

Doopdienst van Matthew Groeneveld.
datum en tijdstip 21-07-2024 om 9:45 uur
Filmdienst:  Kees Colpaart
Klik hier voor de liturgie van deze zondag

Collecten:
1. Diaconie
2. Pastoraat en Eredienst
3. Onderhoud kerkgebouwmeer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 28-07-2024 om 9:45 uur
Filmdienst:  André Oostdijk
Klik hier voor de liturgie van deze zondag

Collecten:
1. Bloemenfonds
2. Pastoraat en Eredienst
3. Onderhoud kerkgebouwmeer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 04-08-2024 om 9:45 uur
Filmdienst:  André Oostdijk
Klik hier voor de liturgie van deze zondag

Collecten:
1. PSC Antwerpen
2. Pastoraat en Eredienst
3. Onderhoud kerkgebouwmeer details

 
Eredienst:
Elke zondag om 9:45 uur
Laatst bekende uitzending
Volg ons op facebook

Adres Kerkgebouw:
[tevens postadres]
Dorpsstraat 10
4641 HW Ossendrecht
scriba@pkgw.nl
tel.nr.: kerk 0164-67 29 91

Algemeen bankrekeningnummer:
NL09 INGB 0005 6285 74
 
Privacyverklaring
Klik hier voor onze privacyverklaring
 
Auto ophaaldienst:
Wie graag naar de kerk wil, maar niet meer makkelijk loopt of fietst of geen auto rijdt, kan bellen met Hans den Daas, tel. 0164-769087. 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.